İlgili Kişi Başvuru Formu

KÜRESEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.
KVKK’nın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Küresel Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetleri A.Ş. (“Küresel Gümrük Müşavirliği”), bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz; Küresel Gümrük Müşavirliği’ne ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır.
Başvuru işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ(“Tebliğ”) 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.
BAŞVURU YÖNTEMİ
● Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış(ıslak imzalı) başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte: Küresel Gümrük Müşavirliği Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cadde No:171 Bahçelievler/İstanbul adresine şahsen gelerek veya başvurulabilir.
● Noter Yoluyla Tebligat: Başvuru formu başvuru Sahibi’nce doldurularak Küresel Gümrük Müşavirliği Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Cadde No:171 Bahçelievler/İstanbul adresine noter yoluyla tebligat aracılığıyla başvuru yapılabilir.
● Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak, Kayıtlı Elektronik Posta(‘KEP’) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle … adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.
Başvurunuzun hızlı sonuçlanması için başvuru zarfının üzerinde veya elektronik postanın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi/Değişiklik Talebi” olduğunun belirtilmesi tavsiye edilir.
Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkını kullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkin kişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkan verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

BAŞVURU FORMU
İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı:
Uyruk: ☐Türkiye ☐ Diğer Diğer ise lütfen belirtiniz: ……..
TCKN:
Pasaport No / Yabancı Kimlik No:
Adres:

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi:
Elektronik posta adresi:
Telefon No / Faks No:

KÜRESEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ İLE OLAN İLİŞKİNİZ
☐Küresel Gümrük Müşavirliği Çalışanı / Eski Çalışan Çalıştığı yıllar:

☐Çalışan Adayı
Açıklama:
☐Stajyer Açıklama:
☐Stajyer Adayı Açıklama:
☐Yönetim Kurulu Üyesi Açıklama:
☐Müşteri Firma Yetkilisi/ Çalışanı Açıklama:
☐Potansiyel Müşteri Firma Çalışanı Açıklama:
☐Tedarikçi Çalışanı/Tedarikçi Yetkilisi Açıklama:
☐Genel Kurul Katılımcısı Açıklama:
☐Kargo Göndericisi Açıklama:
☐Nakliyeci Firma Çalışanı Açıklama:
☐Ziyaretçi
☐Noter Açıklama:
☐TSE Denetmeni Açıklama:
☐ Diğer Açıklama:

BAŞVURU İÇERİĞİ
Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu KÜRESEL GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.
Fevzi Çakmak Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:171 Bahçelievler/İstanbul

Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu ☐Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.
☐Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.
☐Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.
☐Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.
☐Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.
☐Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.
(lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz)
☐Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.
☐Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.
(lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz)
AÇIKLAMALAR:
Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir.

EKLER:
Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.

Başvurunuza Cevap Yöntemi
(Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandırılacaktır.)
❏ Adresime gönderilmesini istiyorum.
(Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile)
❏ Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.
(Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.)
❏ Elden teslim almak istiyorum.
(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu; taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Küresel Gümrük Müşavirliği, hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Küresel Gümrük Müşavirliği, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde Küresel Gümrük Müşavirliği’nin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.
Tarih:
Başvuru Sahibi Adı Soyadı:
İmza: KEP üzerinden yapılan başvurularda e-imza kullanılabilir.
Başvuru sahibiyle ilişkinize ilişkin bilgiler ve/veya yetkinizi gösteren vekaletname, nüfus kayıt örneği ya da ilgili belgeyi başvurunuza ekleyerek gönderiniz.