Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Mersin Gümrük Müdürlüğü  aşağıdaki yazısında;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  aldıkları görüşle,  ”Metal Hurda İthalatçı Belgesi”nin sınır gümrük kapılarında ve ithalat aşamasında aranması gerektiği için antrepolarda hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin yapılmasının uygun olmadığını  belirtmiştir.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü


Sayı : E-60805799-131.99-00067136526
Konu : Hurda Metal İthalatı

DAĞITIM YERLERİNE


Bölge Müdürlüğümüzün 19.08.2021 tarih ve 66537714 sayılı yazıları ekinde alınan Bakanlığımız
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 19.08.2021 tarih ve 66370582 sayılı yazılarında özetle;


“Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi
Tebliği ile (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/23) anılan Tebliğin 1 nolu Eki kapsamındaki metal
hurdaların Türkiye Gümrük Bölgesine girişine ilişkin usul ve esasların” belirlendiği bildirilerek;


Makamlarına intikal eden olaylardan metal hurda ithalatçı belgesi olmayan bazı firmaların
yurtdışından temin ettikleri metal hurdayı ülkemize getirdikleri, daha sonrasında eşyayı metal hurda
ithalatçı belgesi olan firmalara devrettikleri ve bu şekilde sanayiciye hammadde tedarik ettikleri yönünde bilgilerin ulaştığı,


Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından görüş alındığı, adı geçen Bakanlıktan alınan
yazıda “Hurda metal ve atık ithalatında devir işleminin uygun bulunmadığı ve “Tek Pencere Portal
Sistemi” içerisinde Merkez Teşkilatlarınca düzenlenen Metal Hurda İthalatçı Belgesi”nin 104 Seri
No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiş sınır gümrük kapılarında ve ithalat aşamasında aranması
gerektiğinin” belirtildiği bildirilmiş olup,

Halihazırda ithalat aşamasında Tek Pencere Sistemi kapsamında ibraz edilen “Metal Hurda
İthalatçı Belgesi” nin 2021/23 sayılı Tebliğin 1 inci ve 2 nci maddeleri çerçevesinde Türkiye Gümrük
Bölgesine giriş işlemleri esnasında aranması gerektiği talimatlandırılmıştır.


Bu itibarla mezkur yazı doğrultusunda, antrepolarda hurda metal ve atık ithalatında devir
işleminin yapılmaması hususunda,
Bilgi ve gereğini tebliğen rica ederim.


Temel Sıtkı EYÜPOĞLU
Gümrük Müdürü

Dağıtım:
Antrepo İşleticisi Firmalar.
Mersin Gümrüklü Antrepocular Derneği.
Antrepolarda görevli YGM/Yardımcıları.
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği.