Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Aşağıdaki yönetmelikle ;

Gümrük Yönetmeliğinin, eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçici 16. Maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikle ;

** 20.10.2020 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının31.12.2021tarihine kadar gümrük idaresine ibrazı mümkün olacaktır.

** 21/6/2018 ila 23/5/2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden menşe ispat belgesi bulunmadığı halde 11/6/2018 tarihli ve 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar kapsamında ek mali yükümlülüğün ödenmediği, eksik ödendiği veya teminata bağlanmadığı tespit edilen eşyanın beyanname eki belgelerinde menşei ülkesinin yazılı olması veya 31/5/2022 tarihine kadar eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmiş ve aşağıdaki İfadeyi  içeren belgenin ibraz edilmesi hallerinde ayrıca bir menşe tevsiki aranmayacaktır.

“Aşağıda imzası bulunan ben,…..tarihli…..sayılı faturada belirtilen…..tanımlı eşyanın…..menşeli olduğunu ve üreticisinin…..ülkede yerleşik…..firmasıolduğunu beyan ederim. İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.

I, the undersigned, declare that the goods named as…..listed in this invoice…..(date and number) originate in…..and produced by…..(name of the firm) in…..(name of country). I undertake to make available to the related public authorities any further supporting document

05 Kasım 2021