Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün aşağıdaki yazısında ;

** Dahilde işleme rejimi kapsamında tescil edilen bir ithalat beyannamesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesine temas eder bir GTİP farklılığı tespiti halinde para cezası bakımından, yeni GTİP`in ilgili dahilde işleme izin belgesinin/izninin ithalat listesinde kayıtlı olup olmadığına, belgede/izinde revize yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kanunun 234/2 inci maddesinin (vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası) uygulanması,

** Yeni tespit edilen GTİP’in belgede/izinde kayıtlı olması veya belge/izinde kayıtlı olmaması, ancak revize yoluyla belge/izne kaydedilmesi durumunda  beyannamede düzeltme yapılarak, şartlı muafiyet sisteminde vergi farkının teminata bağlanması, geri ödeme sisteminde vergi farkının tahsil edilmesi,

** Yeni tespit edilen GTİP`in belgede/izinde kayıtlı olmaması ve söz konusu yeni GTİP`e ilişkin belgede/izinde revize yapılmaması durumunda , söz konusu eşyanın tabi tutulacağı gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin hükümler çerçevesinde işlemlerin yerine getirilmesi ,

belirtilmiştir.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-52707093-451.01-

Konu   :K. 234/2 Uygulaması Hk

26.10.2021 / 68556099

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin ikinci fıkrası “Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin olarak yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda; birinci fıkrada belirtilen farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilir.” hükmünü amirdir. 2010/17 sayılı Genelgede ise, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyaya ilişkin olarak beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda 234 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen farklılıkların tespit edilmesi halinde; 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 15 inci maddesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 231 inci maddesi ve dahilde işleme rejimi hükümlerinin ihlal edilmesine ilişkin hususları düzenleyen 238 inci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Dahilde İşleme İzin Belgesi/ İzninin kapatılıp kapatılmadığına bakılmaksızın 234 üncü maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen para cezasının tahsil edilmesinin yanısıra Dahilde İşleme İzin Belgesi/ İzninin kapatılmamış olması halinde, ithal eşyasının vergilerinin; teminata bağlanmış olması durumunda farklılığa isabet eden verginin de teminata bağlanması, tahsil edilmiş olması durumunda ise farklılığa isabet eden verginin de tahsil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede,

1) Dahilde işleme rejimi kapsamında tescil edilen bir ithalat beyannamesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesine temas eder bir GTİP farklılığı tespiti halinde para cezası bakımından, yeni GTİP`in ilgili dahilde işleme izin belgesinin/izninin ithalat listesinde kayıtlı olup olmadığına, belgede/izinde revize yapılıp yapılmadğına bakılmaksızın Kanunun 234/2 inci maddesinin uygulanması,

2) Yeni tespit edilen GTİP’in belgede/izinde kayıtlı olması veya belge/izinde kayıtlı olmaması, ancak revize yoluyla belge/izne dercedilmesi halinde beyannamede düzeltme yapılarak, şartlı muafiyet sisteminde vergi farkının teminata bağlanması, geri ödeme sisteminde vergi farkının tahsil edilmesi,

3) Yeni tespit edilen GTİP`in belgede/izinde kayıtlı olmaması ve söz konusu yeni GTİP`e ilişkin belgede/izinde revize yapılmaması halinde, söz konusu eşyanın tabi tutulacağı gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma ilişkin hükümler çerçevesinde işlemlerin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine