Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-20117910-163.01.01

Konu :Düşümlü Form A Menşe Belgesi

01.02.2021 / 60531051

DOĞU AKDENİZ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne muhatap 19/09/2019 tarih ve 47748592 sayılı yazımız.

  1. b) 22/10/2019 tarih ve 48695102 sayılı yazınız.

İlgi (b) de kayıtlı yazınızda; meri mevzuatta genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanılması için Form A belgesinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile söz konusu belgenin ekinde ibraz edildiği serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçının aynı olmasının gerektiğine dair bir ibareye rastlanılmadığı belirtilerek bu şekilde hazırlanan Form A Belgesinin kabul edilmesinin ve belge muhteviyatı eşyanın genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlandırılmasının uygun olacağının mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, GTS kapsamında ülkemiz gelişmekte olan belirli ülkelere (faydalanan ülkeler) tek taraflı tercihli tarife uygulamakta olup söz konusu tercihli tarifeden faydalanmak amacıyla eşyanın faydalanan ülke menşeli olduğunu gösteren Form A Menşe Belgesi eşliğinde ithal edilmesi gerekmektedir. Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin ana amacı, faydalanan ülkelerin ülkemiz ile ticaretinde faydalan ülke menşeli eşyanın ülkemize indirimli gümrük vergisi uygulanarak ithal edilmesini sağlamak böylelikle gelişmekte olan ülke menşeli ürünlerin ülkemiz pazarına girişini kolaylaştırmaktır.

Dolayısıyla Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin amacı göz önünde bulundurulduğunda ilgi (a) da kayıtlı yazımızda da ifade edildiği üzere Form A Menşe Belgesinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı ile söz konusu belgenin ekinde ibraz edildiği serbest dolaşıma giriş beyannamesinde kayıtlı ihracatçının aynı olmaması durumunda genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamında tercihli rejimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan ilgi (b) de kayıtlı yazınızda belirtilen diğer bir husus olarak bütün düşümlü Form A Menşe Belgelerinin 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Tek bir menşe ispat belgesi ibrazı” başlıklı 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği gibi bir algının ortaya çıktığı ancak Kararın “Tek bir menşe ispat belgesi ibrazı” başlığı altında yer almamasına rağmen 26 ncı maddesinde tek bir menşe beyanının yapılabileceğinin belirtildiği, bu durumun tek bir menşe ispat belgesinin ibrazının yapılabilmesinin Bakanlar Kurulunca sadece 27 nci maddedeki şartları taşımasına bağlanmadığına işaret ettiğinin değerlendirildiği ve gerek 26 ncı madde gerekse 27 nci madde uyarınca yapılan işlemlerin gümrük idarelerinde nadiren karşılaştığımız spesifik uygulamalar olduğunun görüldüğü belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 26 ve 27 nci maddelerinde aşağıdaki hükümler yer almaktadır.

“Parçalar halinde ithalat

MADDE 26-(1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olarak, Armonize Sistemin 2(a) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci bölümlerinde veya 7308 ve 9406 nolu tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.

Tek bir menşe ispat belgesi ibrazı

MADDE 27-(1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenecek şartlar göz önünde bulundurularak, eşya;

  1. a) Önemli ticari değerlere haiz sık ve sürekli ticari akış çerçevesinde ithal ediliyor ise,
  2. b) Aynı satış sözleşmesi kapsamında ve bu sözleşmenin tarafları ihracatçı ülke veya Türkiye’de yerleşik ise,
  3. c) Gümrük Tarife Cetvelinin aynı sekizli pozisyonunda sınıflandırılıyor ise,

ç) Yalnız aynı ihracatçıdan aynı ithalatçıya geliyor ve de Türkiye’de aynı gümrük idaresinde giriş işlemlerine tabi tutuluyor ise, ilk sevkiyatın ithalatında gümrük idaresine tek bir menşe ispat belgesi ibraz edilebilir.

(2) Bu işlem yetkili gümrük idaresince belirlenecek süre çerçevesinde uygulanacaktır.”

Yukarıda madde metinlerinden anlaşıldığı üzere, mezkur Kararın gerek 26 gerekse 27 nci maddesinde ithalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olarak yapılacak özellikli ithalat işlemleri için tek bir Form A Menşe Belgesinin kullanılması uygun bulunmaktadır.

Dolayısıyla tek bir menşe ispat belgesinin kullanımı yukarıda bahsi geçen maddeler çerçevesinde kısıtlanmış olup ithalatçısı belli olmayan bir Form A Menşe Belgesi kapsamı eşya için ayrı ayrı gümrük müdürlüklerinde ya da aynı gümrük müdürlüğünde farklı ithalatçılar için 2014/7064 sayılı Karar kapsamında işlem yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.