Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Varış ülkesi Lihtenştayn olan eşyalara ilişkin manuel olarak düzenlenen EUR 1 dolaşım belgelerinin 2 numaralı kutusuna ”EFTA” ve 5 numaralı kutusuna ”İsviçre” yazılması gerektiği ile ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı aşağıdadır.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-724.01.01-

Konu   :EFTA STA – Lihtenştayn

12.10.2021/ 68068494

DAĞITIM YERLERİNE

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü`nden alınan 23.08.2021 tarihli ve 66545955 sayılı yazıda, İsviçre Gümrük İdaresi`nden alınan 26.07.2021 tarihli elektronik postadan bahisle, ülkemizce düzenlenen belgelerde, varış ülkesi “Lihtenştayn” olarak belirtilen EUR.1 Dolaşım Belgelerinin gümrük idarelerince kabul edilemeyeceği, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon`un Lahika I`inin 2(1)(c) nolu maddesinde yer alan dipnot uyarınca Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ticarette kullanılan EUR.1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda “EFTA” ve 5 nolu kutusunda “İsviçre” yazması gerektiği; İsviçre ile Lihtenştayn arasında mevcut Gümrük Birliği nedeniyle Lihtenştayn`ın İsviçre gümrük bölgesinin bir parçası olduğu ve teknik olarak “Lihtenştayn” ibaresi yer alan belgelerin kabul edilmesinin mümkün olmadığının belirtildiği ifade edilmiştir.

İsviçre Gümrük İdaresi`nin mezkur talebinin karşılanabilmesini teminen elektronik olarak düzenlenen belgelere ilişkin gerekli güncellemenin yapılabilmesi için sistemsel ve teknik çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte; bilindiği üzere Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamı; serbest bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamı ve antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde EUR.1 Dolaşım Belgeleri manuel olarak düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, elektronik ortamda düzenlenen belgelere ilişkin çalışmaların tamamlanması beklenmeksizin, varış ülkesi Lihtenştayn olan eşyaya ilişkin manuel olarak düzenlenen EUR. 1 Dolaşım Belgelerinin 2 nolu kutusunda “EFTA” ve 5 nolu kutusunda “İsviçre” yazmasına ilişkin ilgili oda ve birliklere bilgi verilmiş olup manuel ortamda bu şekilde düzenlenen belgelerin ilgili gümrük müdürlüklerince vize edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Hakan ATAY

Bakan a.

Daire Başkanı

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

14 Ekim 2021