Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Aşağıdaki tebliğ ile ;

2021/41 sayılı tebliğ kapsamında İspanya, İtalya ve Almanya menşeli 5407 tarife pozisyonunda yer alan “sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ile  55.13, 55.14, 55.15, 55.16 tarife pozisyonlarında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında uygulanmakta olan damping vergisinden muaf olan firmaların ‘’Üretici Belgesi’’ ni ibraz etmesi gerekmektedir.

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/41)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’in 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) İthalatın, bu Tebliğin 5 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan tablolarda “Diğerleri” için belirlenen dampinge karşı önlem oranından istifade edilerek yapılabilmesi için gümrük idarelerine 12/2/2002tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) çerçevesinde “Üretici Belgesi” ibraz edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
26/8/202131580

08 Kasım 2021