Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinin (2022/3) Genel Esaslar başlıklı 5. Maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

Genel Esaslar

MADDE 5  (1) Ek-1’deki listede yer alan atıkları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler bu belgelere istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Ticaret Bakanlığının görüşleri alınarak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ithal edebilir. Ancak, bu listede yer alan;

a) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, granül formda olması durumunda, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

b) 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler,

c) 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

İthal edebilir.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

(3) Ek-1’deki listede yer alan 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin ithalatında, bu maddelerin ürün olduğuna ilişkin özelliklerini gösteren çıkış ülkesinden alınan analiz belgesi olması halinde Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranır.

(4) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li maddelerin vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu maddeler nihai ürün kabul edilir ve Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz. Ancak hava emisyonu konulu Çevre İzin Belgesi aranır.

(5) 4004.00.00.00.13 ve 4004.00.00.00.19 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 6 ncı maddeye göre yapılır.

(6) Bu Tebliğin Ek-2/A listesinde yer alan “19 12 04- Plastik ve lastik” kodlu atıkların “15 01 02- Plastik ambalaj” kodlu kaynağında ayrı toplanmış ve mekanik ayırma yoluyla vasfına göre ayrıştırılmış 3915.10.00.00.00, 3915.90.80.00.11, 3915.90.80.00.16 GTİP’li ambalaj malzemesi atığı olduğunun belgelenmesi durumunda ithalat işlemleri, bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde gerçekleştirilir.

(7) Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda olan 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmaz.

3 Ocak 2022