Sirküler - Kuresel Gümrük Müşavirliği
Sirküler – Kuresel Gümrük Müşavirliği

MENŞE KURALLARI VE MENŞE İŞLEMLERİNE

İLİŞKİN PROTOKOL

Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Menşe Kurallarına Dair Ortak Bildiri

 

BAŞLIK I

GENEL HÜKÜMLER

 

MADDE 1

Tanımlar

Bu Protokol’ün uygulanmasında;

(a) “Fasıllar”, “pozisyonlar” ve “alt pozisyonlar”, Gümrük İşbirliği Konseyi’nin 26 Haziran 2004 tarihli Tavsiye Kararı uyarınca gerçekleştirilen değişiklikler de dâhil Armonize Mal Tanım ve Kodlama Sistemi’ni (“Armonize Sistem”) oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar (dört ya da altı rakamlı kodları);

(b) “sınıflandırılmış” tabiri, bir ürün veya girdinin Armonize Sistem’in belirli bir pozisyon veya alt pozisyonu altında sınıflandırılması;

(c) “sevkiyat”;

(i) ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da

(ii) ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünler;

(d) “fabrika çıkış fiyatı”, ürün için, nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen ilgili Akit Taraf’taki imalatçıya, kullanılan bütün girdilerin kıymetinin ve eşyanın üretimiyle ilgili diğer tüm maliyetlerin dâhil edilmesi ve elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan her tür yurtiçi verginin düşülmesi suretiyle, ürün için fabrika çıkışı itibarıyla ödenen fiyat; Son işçilik veya işlemin taşeron olarak bir imalatçıya verilmiş olduğu hallerde “imalatçı” terimi taşerona işi veren ticari kuruluşu ifade eder.

Ödenen gerçek fiyatın, ürünün imalatıyla ilgili olarak Birleşik Krallık veya Türkiye’de gerçekleşen tüm maliyetleri yansıtmaması halinde fabrika çıkış fiyatı, tüm bu maliyetlerin toplam tutarından, elde edilmiş ürünün ihracı halinde geri ödenmiş veya ödenecek olan her tür yurtiçi verginin düşülmesi suretiyle elde edilir.

(e) “aynı ve birbirleri yerine geçebilen girdi” veya “aynı ve birbirleri yerine geçebilen ürün”, aynı tür ve ticari kalitede, aynı teknik ve fiziksel özelliklere sahip ve birbirinden ayırt edilemeyen girdi veya ürün;

(f) “eşya”, hem girdi hem de ürün;

(g) “imalat”, montaj dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işlem;

(h) “girdi”, ürünün imalatında kullanılan herhangi bir madde, hammadde, parça veya aksam, v.b.;

(i) “Menşeli olmayan girdilerin kullanılabilecek azami oranı”, ürün üzerinde gerçekleştirilen bir imalatın, ürüne menşe statüsü kazandırmak için yeterli bir işçilik veya işlem olarak değerlendirilebilmesi maksadıyla, menşeli olmayan girdilerin o imalatta kullanılmasına izin verilen azami oranı; (Bu oran, ürünün fabrika çıkış fiyatının ya da belirli bir fasıl grubu, fasıl, pozisyon veya alt pozisyonda sınıflandırılan kullanılan girdilerin safi ağırlığının belli bir yüzdesi olarak ifade edilebilir.)

(j) “ürün”, bilahare başka bir imalatta da kullanılması söz konusu olsa bile, imal edilmiş bir ürün;

(k) “katma değer”, fabrika çıkış fiyatından, eşyaya dâhil edilen, kümülasyonun uygulanabilir olduğu Madde 3 ve 4’te belirtilen ülkeler menşeli her bir girdinin gümrük kıymetinin, veya bu kıymetin bilinmemesi veya tespit edilememesi halinde ihracatı gerçekleştiren Taraf’ta girdiler için ödendiği doğrulanabilir ilk fiyatın çıkarılması ile bulunan değer;

(l) “girdilerin kıymeti”, kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti veya bunun bilinmemesi ve tespit edilememesi halinde ihracatı gerçekleştiren Akit Taraf’ta girdiler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyat (Menşeli girdilerin kıymetinin tespit edilmesi gerektiği hallerde, bu bent gerekli değişiklikler yapılmak suretiyle uygulanır.)

anlamına gelir.

 

BAŞLIK II

‘MENŞELİ ÜRÜNLER’ KAVRAMININ TANIMI

 

MADDE 2

Genel koşullar

 1. Bu Anlaşma’nın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Birleşik Krallık menşeli kabul edilirler:

(a) Madde 5’te belirtildiği şekilde, tamamen Birleşik Krallık’ta elde edilen ürünler;

(b) Madde 6’da belirtildiği şekilde, Birleşik Krallık’ta yeterli işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen orada elde edilmemiş girdiler ihtiva etmek suretiyle Birleşik Krallık’ta elde edilen ürünler;

 1. Bu Anlaşma’nın uygulanmasında, aşağıda belirtilen ürünler Türkiye menşeli kabul edilirler:

(a) Madde 5’te belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye’de elde edilen ürünler;

(b) Madde 6’da belirtildiği şekilde, Türkiye’de yeterli işçilik veya işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen orada elde edilmemiş girdiler ihtiva etmek suretiyle Türkiye’de elde edilen ürünler;

 

MADDE 3

Birleşik Krallık’ta kümülasyon

 1. Madde 2(1)’e halel getirmeksizin, bünyelerine İsviçre (Liechtenstein dâhil) , İzlanda, Norveç, Türkiye veya Avrupa Birliği veya Ek-4’te listelenen bir ülke menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle Birleşik Krallık’ta elde edilen ürünler, Birleşik Krallık’ta Madde 8’de belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Birleşik Krallık menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.
 2. Madde 2(1)’e halel getirmeksizin ve 50 ila 63’üncü Fasıllarda sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere, İzlanda, Norveç veya AB’de gerçekleştirilen işçilik veya işlemler, elde edilen ürünler Madde 8’de belirtilen işlemlerin ötesinde Birleşik Krallık’ta bilahare bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilmiş olarak kabul edilirler.
 3. Birinci fıkrada düzenlenen kümülasyon için Birleşik Krallık’ta gerçekleştirilen işçilik veya işlem Madde 8’de belirtilen işlemlerin ötesine geçmez ise, elde edilen ürün yalnızca, Birleşik Krallık’ta eklenen katma değerin, birinci fıkrada belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli olup kullanılan girdilerin kıymetini geçmesi halinde, Birleşik Krallık menşeli olarak kabul edilir. Eğer bu gerçekleşmez ise, elde edilen ürün, Birleşik Krallık’ta imalatta kullanılan menşeli girdilerden en yüksek kıymete sahip olan girdinin ait olduğu ülke menşeli olarak kabul edilir.
 4. Birinci fıkrada belirtilen ülkelerden biri menşeli olup, Birleşik Krallık’ta hiçbir işçilik veya işleme tabi tutulmayan ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmesi halinde menşelerini korur.
 5. AB açısından, bu Madde’de düzenlenen kümülasyon;
 6. Birleşik Krallık, Türkiye ve AB’nin bu Madde’nin doğru şekilde uygulanmasını sağlayan idari işbirliği düzenlenmelerinin olması;
 7. girdiler ve ürünlerin, bu Protokol’deki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanması suretiyle menşe statüsü elde etmiş olması ve

iii. kümülasyon uygulamasına dair gerekli düzenlemelerin tamamlandığına ilişkin bildirimlerin, Taraf ülkeler ve AB Tarafından yayımlanmış olması

halinde uygulanabilir.

 1. Beşinci fıkrada düzenlenen hariç olmak üzere, bu Madde’de düzenlenen kümülasyon;

(a) menşe statüsünün elde edilmesi sürecine dâhil olan ülkeler ile varış ülkesi arasında, GATT 1994’ün Madde XXIV’ü çerçevesinde bir tercihli ticaret anlaşmasının mevcut olması;

(b) girdiler ve ürünlerin, bu Protokol’deki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanması suretiyle menşe statüsü elde etmiş olması ve

(c) kümülasyon uygulamasına dair gerekli düzenlemelerin tamamlandığına ilişkin bildirimlerin, Taraf ülkelerce yayımlanmış olması

halinde uygulanabilir.

 1. Birleşik Krallık, birinci fıkrada belirtilen diğer ülkelerle uygulanan söz konusu anlaşmalar ve düzenlemelerin ayrıntılarını, yürürlüğe giriş tarihleri ve ilgili menşe kuralları da dâhil olmak üzere Türkiye’ye bildirir.
 2. Türkiye, 50 ila 63’üncü Fasıllarda sınıflandırılan ürünlerin ithalatına dair ikinci fıkranın uygulanmasını tek taraflı olarak genişletmeye karar verebilir. Bu durumda Türkiye, Ortak Komite’ye bu kararını ve buna dair her tür değişikliği bildirir.

 

MADDE 4

Türkiye’de kümülasyon

 1. Madde 2(2)’ye halel getirmeksizin, bünyelerine Birleşik Krallık, İsviçre (Liechtenstein dâhil), İzlanda, Norveç veya AB veya Ek-4’te listelenen bir ülke menşeli girdiler dâhil edilmek suretiyle Türkiye’de elde edilen ürünler, Türkiye’de Madde 8’de belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, Türkiye menşeli olarak kabul edilirler. Söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.
 2. Madde 2(2)’ye halel getirmeksizin ve 50 ila 63’üncü Fasıllarda sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere, İzlanda, Norveç veya AB’de gerçekleştirilen işçilik veya işlemler, elde edilen ürünler Madde 8’de belirtilen işlemlerin ötesinde Türkiye’de bilahare bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla Türkiye’de gerçekleştirilmiş olarak kabul edilirler.
 3. Birinci fıkrada düzenlenen kümülasyon için Türkiye’de gerçekleştirilen işçilik veya işlem Madde 8’de belirtilen işlemlerin ötesine geçmez ise, elde edilen ürün yalnızca, Türkiye’de eklenen katma değerin, birinci fıkrada belirtilen diğer ülkelerden biri menşeli kullanılan girdilerin kıymetini geçmesi halinde, Türkiye menşeli olarak kabul edilir. Eğer bu gerçekleşmez ise, elde edilen ürün, Türkiye’de imalatta kullanılan menşeli girdilerden en yüksek kıymete sahip olan girdinin ait olduğu ülke menşeli olarak kabul edilir.
 4. Birinci fıkrada belirtilen ülkelerden biri menşeli olup, Türkiye’de hiçbir işçilik veya işleme tabi tutulmayan ürünler, bu ülkelerden birine ihraç edilmesi halinde menşelerini korur.
 5. AB açısından, bu Madde’de düzenlenen kümülasyon;

(a) Birleşik Krallık, Türkiye ve AB’nin bu Madde’nin doğru şekilde uygulanmasını sağlayan idari işbirliği düzenlenmelerinin olması;

(b) girdiler ve ürünlerin, bu Protokol’deki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanması suretiyle menşe statüsü elde etmiş olması ve

(c) kümülasyon uygulamasına dair gerekli düzenlemelerin tamamlandığına ilişkin bildirimlerin, Taraf ülkelerce yayımlanmış olması

halinde uygulanabilir.

 1. Beşinci fıkrada düzenlenen hariç olmak üzere, bu Madde’de düzenlenen kümülasyon;

(a) menşe statüsünün elde edilmesi sürecine dâhil olan ülkeler ile varış ülkesi arasında, GATT 1994’ün Madde XXIV’ü çerçevesinde bir tercihli ticaret anlaşmasının mevcut olması;

(b) girdiler ve ürünlerin, bu Protokol’deki kurallarla aynı menşe kurallarının uygulanması suretiyle menşe statüsü elde etmiş olması ve

(c) kümülasyon uygulamasına dair gerekli düzenlemelerin tamamlandığına ilişkin bildirimlerin, Taraf ülkelerce yayımlanmış olması

halinde uygulanabilir.

 1. Türkiye, birinci fıkrada belirtilen diğer ülkelerle uygulanan söz konusu anlaşmalar ve düzenlemelerin ayrıntılarını, yürürlüğe giriş tarihleri ve ilgili menşe kuralları da dâhil olmak üzere Birleşik Krallık’a bildirir.
 2. Birleşik Krallık, 50 ila 63’üncü Fasıllarda sınıflandırılan ürünlerin ithalatına dair ikinci fıkrasının uygulanmasını tek taraflı olarak genişletmeye karar verebilir. Bu durumda Birleşik Krallık, Ortak Komite’ye bu kararını ve buna dair her tür değişikliği bildirir.

 

MADDE 5

Tamamen elde edilmiş ürünler

 1. Aşağıdaki ürünler, tamamen bir Taraf’ta elde edilmiş kabul edilirler:

(a) kendi toprağından veya deniz yatağından çıkartılan madencilik ürünleri ve doğal sular;

(b) orada hasat edilen veya yetiştirilen su bitkileri dâhil bitkiler ve bitkisel ürünler;

(c) orada doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar;

(d) orada yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler;

(e) orada doğmuş ve yetiştirilmiş hayvanların kesilmesi suretiyle elde edilen ürünler;

(f) orada avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler;

(g) yumurtalar, larvalar, yavru balıklar veya tırtıllardan orada doğmuş veya yetiştirilmiş balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasızlardan su kültürü ürünleri;

(h) karasular dışındaki denizlerden kendi gemileri ile elde edilen deniz balıkçılığı ürünleri ve diğer ürünler;

(i) münhasıran (h) bendinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler;

(j) yalnızca hammaddelerin geri kazanılmasına müsait, orada toplanmış kullanılmış maddeler;

(k) orada yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar;

(l) münhasır işletme hakkına sahip olması kaydıyla, kendi karasuları dışında yer alan deniz toprağından veya deniz toprağı altından çıkartılan ürünler;

(m) münhasıran (a) ila (l) bentlerinde tanımlanan ürünlerden orada üretilen eşya.

 1. Birinci fıkranın (h) ve (i) bendlerindeki “kendi gemileri” ve “kendi fabrika gemileri” terimleri sırasıyla sadece aşağıdaki gerekliliklerin hepsini karşılayan gemiler ve fabrika gemilerini kapsar:

(a) Birleşik Krallık veya Türkiye’de kayıtlı olanlar;

(b) Birleşik Krallık veya Türkiye bayrağı altında seyredenler;

(c) Aşağıda belirtilen şartlardan birini karşılayanlar:

(i) En az yüzde 50’si Birleşik Krallık veya Türkiye vatandaşlarına ait olanlar veya;

(ii)        (aa) ana ofisi ve asıl işletme merkezi Birleşik Krallık’ta veya Türkiye’de olan; ve

(bb) en az yüzde 50’si Birleşik Krallık’a veya Türkiye’ye veya bu Tarafların kamu tüzel kişileri veya vatandaşlarına ait

şirketlere ait olanlar.

 

MADDE 6

Yeterli işçilik veya işlem

 1. Üçüncü fıkraya ve Madde 8’e halel getirmeksizin, bir Taraf’ta tamamen elde edilmemiş ürünler, bu eşya için Ek 2‘de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilir.
 2. Birinci fıkra uyarınca bir Taraf’ta menşe kazanan bir ürün, başka bir ürünün imalatında bir girdi olarak kullanılmışsa, imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan girdiler dikkate alınmaz.
 3. Birinci fıkrada belirtilen şartların karşılanıp karşılanmadığı her bir ürün için tespit edilir. Ancak ilgili kuralda menşeli olmayan girdilerin azami oranının esas alındığı hallerde, Tarafların gümrük idareleri ihracatçılara maliyetler ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları hesaba katmak üzere, dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde ortalama esas üzerinden ürünlerin fabrika çıkış fiyatını ve menşeli olmayan girdilerin kıymetini hesaplama yetkisi verebilir.
 4. Üçüncü fıkranın ikinci cümlesinin uygulandığı hallerde, ürünün ortalama fabrika çıkış fiyatı ve kullanılan menşeli olmayan girdilerin ortalama kıymeti sırasıyla, önceki mali yıl boyunca gerçekleştirilen ürünlerin tüm satışlarından fabrika çıkış fiyatlarının toplamı ile ihracatçı Taraf Tarafından tanımlandığı üzere önceki mali yıl boyunca veya tüm mali yıl için rakamların üç aydan daha az olmayan daha kısa bir dönem için mevcut olmadığı durumda, ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan tüm girdilerin kıymetinin toplamı esas alınarak hesaplanır.
 5. Ortalama esasa göre hesaplamayı tercih eden ihracatçılar, referans mali yılını takip eden yıl boyunca veya uygun olduğu hallerde, referans olarak kullanılan daha kısa süreyi takip eden yıl boyunca bu yöntemi sürekli olarak uygular. Belirli bir mali yıl veya en az üç ay gibi daha kısa bir temsili süre boyunca, bu yöntemin kullanımına neden olan maliyetlerde veya döviz kurlarında dalgalanmaların sona erdiğini kayda geçirmeleri halinde bu yöntemi uygulamayı bırakabilirler.
 6. Dördüncü fıkrada atıfta bulunulan ortalamalar, menşeli olmayan girdilerin azami oranına uygunluğun sağlanması amacıyla, sırasıyla fabrika çıkışı fiyatı ve menşeli olmayan girdilerin kıymeti olarak kullanılır.

 

MADDE 7

Tolerans kuralı

 1. Madde 6’ya istisna olarak ve ikinci ve üçüncü fıkralara tabi olarak, Ek 2’de yer alan listede belirtilen şartlar uyarınca belli bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler, ancak toplam kıymetlerinin veya ölçülen safi ağırlıklarının:

(a) Fasıl 16’da sınıflandırılan işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç olmak üzere, Armonize Sistem’in Fasıl 2’si ile Fasıl 4 ila 24’ünde sınıflandırılan ürünler için, o ürünün ağırlığının yüzde 15’ini;

(b) (a) bendinde yer alanlar haricindeki ürünler için, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 15’ini

geçmemesi şartıyla kullanılabilir.

 1. Birinci fıkra, Ek 1’in 6 ve 7. Notlarında belirtilen toleransların uygulandığı Fasıl 50 ila 63’te sınıflandırılan ürünlere uygulanmaz.
 2. Birinci fıkra, Ek 2’de yer alan listede yer verilen kurallarda, menşeli olmayan girdiler için belirlenmiş olan azami yüzdelerin aşılmasına imkân tanımaz.
 3. Birinci ve ikinci fıkralar, Madde 5 uyarınca taraf ülkede tamamen elde edilmiş ürünlere uygulanmaz. Bununla birlikte, Madde 8 ve 9(1) fıkrası saklı kalmak kaydıyla, bu hükümlerde sağlanan tolerans, Ek 2’deki listede yer verilen kuralı, o ürünün imalatında kullanılan girdilerin tamamen elde edilmiş olmasını gerektiren tüm ürünlere de uygulanır.

 

MADDE 8

Yetersiz işçilik veya işlem

 

 1. İkinci fıkraya halel getirmeksizin, Madde 6’da belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılmaksızın, aşağıdaki işlemler menşeli ürün statüsü verilmesi için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir:

(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler;

(b) ambalaj ayırma ve birleştirme;

(c) yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma;

(d) dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme;

(e) basit boyama ve cilalama işlemleri;

(f) pirinci kabuklarından ayırma ve kısmi veya tam öğütme; tahıl ve pirinci parlatma ve perdahlama;

(g) şeker renklendirme veya tatlandırma veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri; kristal şekeri kısmi veya tam öğütme;

(h) meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çekirdeklerini çıkarma;

(i) keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme;

(j) eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (maddelerden setler oluşturma dâhil);

(k) basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri;

(l) ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırdedici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri;

(m) farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit şekilde karıştırılması;

(n) şekerin diğer herhangi bir girdi ile karıştırılması;

(o) ürünlerin basit şekilde sulandırılması, seyreltilmesi, suyunun alınması veya denşirilmesi;

(p) tam bir eşya oluşturmak üzere eşya parçalarının basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması;

(q) hayvan kesimi;

(r) (a) ila (q) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması.

 1. Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, ihracatçı Taraf’ta gerçekleştirilen işlemlerin tümü bir arada mütalaa edilir.

 

MADDE 9

Nitelendirme birimi

 1. Bu Protokol’ün uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, Armonize Sistem nomanklatürünü kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli bir üründür.

Buna göre,

(a) muhtelif maddelerin montajı veya gruplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize Sistem’de tek bir pozisyonda sınıflandırıldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini oluşturur;

(b) bir sevkiyat, Armonize Sistem’de aynı pozisyon içinde sınıflandırılan belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Protokol hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilir.

 1. Armonize Sistem’in 5. Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dâhil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dâhil edilir.
 2. Bir teçhizat, makine, alet veya araç parçası beraberinde teslim edilen normal bir teçhizatın bölümü durumundaki ve fabrika çıkış fiyatına dâhil edilmiş bulunan aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam; söz konusu teçhizat, makine, alet veya araç içinde mütalaa edilir.

 

MADDE 10

Setler

Armonize Sistem’in 3. Genel Kuralı’nda tanımlanan setler, tüm bileşenleri menşeli olduğunda menşeli olarak kabul edilir.

Ancak, bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti, setin fabrika çıkış fiyatının yüzde 15’ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir.

 

MADDE 11

Etkisiz unsurlar

 

Bir ürünün menşeli bir ürün olup olmadığını belirlemek için, imalatında kullanılabilecek;

(a) enerji ve yakıt;

(b) tesis ve teçhizat;

(c) makine ve aletler; veya

(d) ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan herhangi bir eşyanın

menşei dikkate alınmaz.

 

MADDE 12

Muhasebesel ayrım

 1. Bir ürünün işçilik ve işleminde, aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan girdiler kullanılıyorsa, ekonomik operatörler, muhasebesel ayırım yöntemini kullanarak girdileri ayrı stoklarda tutmadan girdilerin yönetimini sağlayabilir.
 2. Ekonomik operatörler, muhasebesel ayırım yöntemini kullanarak, ürünleri ayrı stoklarda tutmadan 1701 pozisyonunun aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan girdilerin yönetimini sağlayabilir.
 3. Taraflar, muhasebe ayrımının uygulanmasının gümrük idarelerinin ön iznine tabi olmasını talep edebilir. Gümrük idareleri izni, uygun görebileceği her türlü koşula bağlı olarak verebilir ve iznin kullanımını izler. Gümrük idareleri, her ne suretle olursa olsun, yararlananın, izni herhangi bir şekilde uygunsuz kullandığı veya bu Protokol’de belirlenen diğer herhangi bir koşulu yerine getirmediği durumlarda geri alabilir. Muhasebesel ayrımın kullanılması yoluyla, herhangi bir zamanda, stoklar fiziki ayrıma tabi tutulduğunda elde edilecek olandan, daha fazla ürünün “ihracatçı Taraf menşeli” olarak kabul edilemeyeceği sağlanır. Bu yöntem, ürünlerin imal edildiği ihracatçı Tarafta geçerli olan genel muhasebe ilkelerine göre uygulanır ve uygulamanın kaydı tutulur.
 4. Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen yöntemden yararlanan kişi, ihracatçı Taraf menşeli kabul edilebilecek ürün miktarı için menşe ispat belgesi düzenleyebilir veya başvurusunda bulunabilir. Gümrük idarelerinin talebi üzerine, yararlanan kişi, stoklarının nasıl işletildiğine dair bir bildirimde bulunur.

 

BAŞLIK III

ÜLKESEL GEREKLİLİKLER

 

MADDE 13

Ülkesellik ilkesi

 1. Başlık II’de yer alan menşe statüsü kazanılmasına ilişkin koşullar, ilgili Taraf’ta kesintisiz olarak yerine getirilmelidir.
 2. Birleşik Krallık’tan veya Türkiye’den başka bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli ürünlerin, geri gelmesi halinde, aşağıdaki hususlar gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde, menşeli olmadığı kabul edilir:

(a) geri gelen ürünlerin, ihraç edilmiş ürünler ile aynı olduğu; ve

(b) söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı.

 1. Başlık II’de belirlenen kurallar uyarınca kazanılan menşe statüsü, ihracatçı Taraf’tan ihraç edilen ve daha sonra yeniden ithal edilen girdiler üzerinde, ihracatçı Taraf dışında yapılan işçilik veya işlemden, aşağıdaki koşulların sağlanması halinde etkilenmeyecektir:

(a) Söz konusu girdiler tamamen ihracatçı Taraf’ta elde edilmişler veya ihraç edilmelerinden önce Madde 8’de belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmişlerse, ve

(b) Bu durum;

(i) yeniden ithal edilen ürünlerin, ihraç edilen girdilerin işçilik veya işlemden geçirilmesi ile elde edildiği; ve

(ii) bu Madde’nin uygulanması ile ihracatçı Taraf dışında kazanılan toplam katma değerin, menşe statüsü talebine konu nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 10’unu aşmadığı

hususlarında gümrük idarelerinin tatmin edilmesi ile kanıtlanır.

 1. Üçüncü fıkranın amaçları açısından, Başlık II’de düzenlenen menşe statüsünün kazanılması için gerekli koşullar, ihracatçı Taraf dışında yapılan işçilik ve işlemlere uygulanamaz. Bununla birlikte, nihai ürünün menşe statüsünün belirlenmesinde, ürüne dâhil edilen menşeli olmayan her girdi için Ek 2’deki listede belirlenen bir azami kıymet bulunduğu durumda, bu Madde hükümlerinin uygulanmasıyla, ihracatçı Taraf dışında kazanılmış katma değerle birlikte dikkate alındığında, ihracatçı Taraf ülkede ürüne dâhil edilen menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti, belirlenen yüzdeyi aşmayacaktır.
 2. Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerinin uygulanması amacıyla, “toplam katma değer”, orada dâhil edilen girdilerin kıymetlerini de içerecek şekilde, ihracatı gerçekleştiren Taraf dışında oluşan tüm maliyetler, anlamına gelmektedir.
 3. Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri, Ek 2’deki listede düzenlenen koşulları yerine getirmeyen veya sadece Madde 7’de yer alan genel tolerans kuralının uygulanması ile yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olduğu kabul edilen ürünler için uygulanmaz.
 4. Bu Madde hükümlerinin kapsadığı türde ve ihracatı gerçekleştiren Taraf dışında yapılan herhangi bir işçilik veya işlem, hariçte işleme veya benzeri düzenlemeler vasıtasıyla yürütülür.

 

MADDE 14

Değiştirilmeme

 1. Bu Anlaşmada öngörülen tercihli muamele, yalnızca bu Protokol’ün gerekliliklerini karşılayan ve Birleşik Krallık’a veya Türkiye’ye ithal edileceği beyan edilen ürünlere, bu ürünlerin ihracatçı Taraf’tan ihraç edilenlerle aynı olması kaydıyla uygulanır. Bu ürünlerin değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler ya işaret ve etiket yapıştırılması veya mühür basılması ya da da ithalatçı Taraf’ın belli iç gerekliliklerine uygunluğunu temin etmek üzere, dâhili kullanımı için beyanda bulunulmadan önce transit ülke veya ülkelerindeki veya sevkiyatın bölündüğü ülke veya ülkelerdeki gümrük gözetimi altında gerçekleştirilen belgelendirme işlemleri haricinde bir işlemden geçirilmemiş olması gerekir.
 2. Ürünler veya sevkiyatlar, üçüncü transit ülkesi veya ülkelerinde gümrük gözetimi altında olmaları koşuluyla depolanabilir.
 3. Bu Protokol’ün V. Başlığına halel getirmeksizin, sevkiyatlar üçüncü transit ülkesi veya ülkelerinde gümrük gözetimi altında olmaları koşuluyla bölünebilir.
 4. İthalatçı Taraf şüphe halinde ithalatçıdan veya temsilcisinden, bu Madde’ye uygunluğun kanıtlanmasını sağlamak üzere, her tür yazılı kanıt olarak ve özellikle:

(a) konşimento gibi yükleniciye ait taşımacılık belgeleri;

(b) ambalaj işaret veya numaralarına dayanan gerçek veya somut kanıtlar;

(c) transit ülkesi veya ülkelerinin veya sevkiyatın bölündüğü ülke veya ülkelerin gümrük idarelerince eşyanın değiştirilmediğine dair düzenlenen bir belge veya eşyanın transit ülkesi veya ülkelerinde veya sevkiyatın bölündüğü ülke veya ülkelerde gümrük gözetiminde kaldığını gösteren diğer tüm belgeler;

(d) eşyanın kendisiyle ilgili her tür kanıt

şeklinde verilebilecek tüm uygun belgelerin ibrazını her an talep edebilir.

 

MADDE 15

Sergiler

 1. Madde 3 ve 4’te belirtilen ve kümülasyonun uygulanabilir olduğu ülkeler dışında, bir başka ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergiden sonra bir Taraf’a ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, aşağıdaki durumlar hakkında gümrük idarelerinin tatmin edilmesi kaydıyla, ithalatta bu Anlaşma hükümlerinden yararlanır:

(a) bir ihracatçının bu ürünleri Birleşik Krallık’tan veya Türkiye’den serginin yapıldığı ülkeye nakletmesi ve orada sergilemesi;

(b) ürünlerin bu ihracatçı Tarafından Birleşik Krallık’taki veya Türkiye’deki bir kişiye satılması veya o kişinin tasarrufuna verilmesi;

(c) ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildikleri durumda sevk edilmesi ve

(d) ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmaması.

 1. Bu Protokol’ün V. Başlığı uyarınca bir menşe ispat belgesi hazırlanır veya düzenlenir ve ithalatı gerçekleştiren Taraf’ın gümrük idarelerine normal şartlarda ibraz edilir. Serginin adı ve adresi bu belgede gösterilir. Gerektiğinde, ürünlerin sergilendikleri koşullara dair ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.
 2. Birinci fıkra, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda düzenlenmemiş olan, süresi zarfında eşyanın gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere uygulanır.

 

BAŞLIK IV

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET

 

MADDE 16

Gümrük vergilerinde geri ödeme veya muafiyet

 1. Bu Protokol’ün V. Başlığı çerçevesinde menşe ispat belgesi düzenlenen veya hazırlanan, bir Taraf menşeli, 50 ila 63’üncü Fasıllarda sınıflandırılan ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler, ihracatçı Taraf’ta her ne türde olursa olsun gümrük vergilerinin geri ödenmesine veya bunlardan muafiyete tabi değildir.
 2. Birinci fıkradaki yasak, ihracatı gerçekleştiren Taraf’ta imalatta kullanılan girdilere uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin kısmen veya tamamen iadesi veya kaldırılması veya ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye; ürünlerin söz konusu girdilerden elde edilip ihraç edildiği ve dâhilde kullanım için alıkonmadığı hallerde ve bu tür iade veya ödemelerin fiilen veya açıkça geçerli olduğu durumlarda uygulanır.
 3. Bir menşe ispat belgesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, söz konusu ürünlerin imalatında kullanılan menşeli olmayan girdiler için geri ödeme yapılmadığını ve bu girdilere uygulanabilen tüm gümrük vergileri veya eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat eden tüm uygun belgeleri gümrük idarelerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olur.
 4. Birinci fıkradaki yasak, Taraflar arasında Madde 3(1), 3(2) veya 4(1) kapsamındaki menşe kümülasyonunun uygulanmasıyla menşe statüsü kazanan ürünlerin ticaretine uygulanmaz.

 

BAŞLIK V

MENŞE İŞLEMLERİ

 

MADDE 17

Tanımlar

 1. Bu başlığın uygulanmasında:

(a) “ihracatçı”, menşeli bir eşya ihraç eden veya üreten ve bir menşe beyanı yapan, bir Taraf’ın kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen şartlara uygun olarak, o Taraf’ta yerleşik kişi,

(b) “aynı eşya”, bu eşyanın menşeinin bu Protokol kapsamında belirlemesiyle ilişkili olmayan görünüşteki küçük farklılıklardan bağımsız olarak, fiziksel özellikleri, kalitesi ve tanınırlılığı da dâhil olmak üzere her bakımdan aynı olan eşya,

(c) “ithalatçı”, menşeli bir eşya ithal eden ve onun için tercihli tarife muamelesi talep eden bir kişi,

(d) “menşe beyanı”, Madde 19 uyarınca menşeli bir eşyanın tanımlanmasını sağlamak amacıyla bir ihracatçı Tarafından yapılan beyan

anlamına gelir.

 1. Bu Protokol’de tanımlanan sözcükler ve ifadeler bu Başlıkta kullanıldıklarında, bu Başlıkta aksi belirtilmediği sürece, aynı anlama gelir.

 

MADDE 18

Tercihli Muamele Talebi

 1. Her bir Taraf, bu Protokol’ün gerekliliklerini karşılayan menşeli eşyanın, ithalatçı Tarafından Madde 19’un gerekliliklerini karşılayan bir menşe beyanına dayanarak yapılan tercihli muamele talebini esas almak suretiyle, bu Anlaşma uyarınca tercihli muameleden yararlanmasını sağlar.
 2. İthalatçı Taraf, bu Protokol’ün herhangi bir gerekliliğini yerine getiremeyen bir ithalatçı, ihracatçı veya Taraf’ın tercihli muamele talebini reddedebilir.

 

MADDE 19

Menşe beyanı

 1. Bir menşe beyanı:

(a) ithal edilen eşyanın bu Anlaşma çerçevesinde tercihli muamele için gerekli koşulları karşıladığını açıkça beyan eden ihracatçının kendisi Tarafından, Ek 3’te belirlenen biçimde yazılı olarak yapılır ve

(b) söz konusu eşyayı yeterli ayrıntıda açıklayacak şekilde tanımlayan bir fatura veya başka bir ticari belge üzerine yapılabilir veya bunlara eklenebilir.

 1. Her bir Taraf, bir menşe beyanının bir Taraf’taki ihracatçıdan diğer Taraf’taki bir ithalatçıya elektronik olarak ve doğrudan gönderilmesine izin verir. Böyle bir yaklaşım elektronik imzaların veya kimlik şifrelerinin kullanılmasına imkan tanır.

 

MADDE 20

Menşe beyanının geçerliliği

 

 1. Her bir Taraf, bir menşe beyanının, yapıldığı tarihten itibaren 12 ay veya ithalatçı Taraf’ta tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlar. İthalatçı Taraf’ın gümrük idaresinden bu geçerlilik süresi içerisinde tercihli muamele talebinde bulunulabilir.
 2. Her bir Taraf, bir menşe beyanının:

(a) menşeli eşyanın bir Taraf ülkeye tek bir sevkiyatı için; veya

(b) menşeli aynı eşyanın birden fazla sevkiyatı için, 12 ayı geçmemek kaydıyla menşe beyanında belirtilen süre dâhilinde

kullanılmasına imkan tanır.

 1. İthalatçı Taraf, yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak geçerlilik süresinden sonra gümrük idaresine sunulan bir menşe beyanını tercihli muamele amacıyla kabul edebilir.
 2. Armonize Sistem’in XV ila XXI. Başlıkları altında sınıflandırılan, Armonize Sistem’in 2(a) nolu Genel Kuralı çerçevesinde birleştirilmemiş veya demonte olan ürünler parçalar halinde ithal edilirse, ithalatçının talebi üzerine ve ithalatçı Taraf’ın gümrük idaresi Tarafından belirlenen gerekliliklere uygun olarak, bu tür ürünler için tek bir menşe beyanı kullanılabilir.

 

MADDE 21

Menşe beyanı gerekliliğinden muafiyet

 1. Her bir Taraf, menşeli eşyanın diğer Taraf’tan düşük kıymetli ithalatlarında menşe beyanı ibraz edilmesi gerekliliğinden, yasa ve yönetmelikleri ile uyumlu olarak vazgeçebilir.
 2. Bir ithalatın, bu Protokol’ün menşe beyanları ile ilgili gerekliliklerinden kaçınmak amacıyla girişilmiş veya ayarlanmış olduğu makul bir şekilde kabul edilebilecek bir dizi ithalatın bir parçası olduğu hallerde, her bir Taraf herhangi bir ithalatı birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasından hariç tutabilir.
 3. Her bir Taraf, birinci fıkra belirtilen ürünler için kıymet hadleri belirleyebilir ve bu hadleri diğer Taraf’a bildirir.

 

MADDE 22

Tercihli muamelenin sonradan talep edilmesi

Her bir Taraf, kendi yasa ve yönetmelikleri ile uyumlu olarak, eşyanın o Taraf ülkeye ithal edildiğinde menşeli olarak nitelendirildiği, ancak ithalatçının ithalat esnasında bir menşe beyanının bulunmadığı hallerde, eşyanın ithalatçısının ithalat tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde, eşyanın tercihli muameleye tabi tutulmaması sonucunda ödenen vergilerin iade edilmesi için başvuruda bulunmasına imkân tanır.

 

MADDE 23

Haksız tercihli muamele talepleri

 1. Her bir taraf:

(a) menşe beyanını düzenleyen ve beyanın doğru olmayan bilgiler içerdiğinin farkında olan veya buna inanmak için nedenleri olan ihracatçının, menşe beyanının eşlik ettiği tüm eşyanın menşe statüsünü etkileyen her tür değişikliği ithalatçıya yazılı olarak derhal bildirmek zorunda olmasını; ve

(b) ithal ettiği ve tercihli muamele uygulanan bir eşyaya ilişkin menşe beyanının doğru olmayan bilgiler içerdiğinin farkında olan veya buna inanmak için nedenleri olan bir ithalatçının, o eşyanın menşe statüsünü etkileyen her tür değişikliği ithalatçı Taraf gümrük idaresine yazılı olarak derhal bildirmesini ve borçlu olduğu tüm vergileri ödemesini

temin eder.

 1. Her bir Taraf kendi gümrük idaresini, bir menşe beyanına ilişkin ceza vermeyi değerlendirdiği hallerde, birinci fıkra uyarınca kendiliğinden yapılan bir bildirimi önemli bir hafifletici unsur olarak değerlendirmeye teşvik eder. Bildirimin kendisi Tarafından yapıldığı hallerde, ithalatçı hatayı düzeltir ve borçlu olduğu tüm vergileri geri öder.

 

MADDE 24

Farklılıklar

 1. Her bir Taraf, belgelerin ibraz edilen eşyaya ait olduğu kesin ise, menşe beyanında yer alan ifadeler ile eşyanın ithalat işlemleri için gümrük idaresine ibraz edilen belgelerde yer alan ifadeler arasında küçük farklılıkların tespit edilmesinin menşe beyanını geçersiz ve hükümsüz kılmamasını temin eder.
 2. Her bir taraf, menşe beyanındaki yazım hataları gibi açıkça belirgin hatalardan dolayı, bu hatalar menşe beyanında yer alan ifadelerin doğruluğu ile ilgili şüphe yaratmıyorsa, menşe beyanının reddedilmemesini temin eder.
 3. Her bir Taraf, kendi ülkesine ithal edilen eşyaya ilişkin menşe beyanının okunaksız veya görünürde kusurlu olması halinde ithalatçıya, ithalatçı Taraf’ın gümrük idaresine düzeltilmiş menşe beyanının bir kopyasını 30 gün içerisinde ibraz etme imkanı tanır.
 4. İthalatçı Taraf’ın gümrük idaresi, tercihli muamele uygulanmasını sadece fatura veya diğer ticari belgenin üçüncü bir ülkede düzenlenmiş olması nedeniyle reddetmez.

 

MADDE 25

Cezalar

Her bir Taraf, bu Protokol hükümlerine ilişkin yasa ve yönetmeliklerinin ihlali nedeniyle cezai, hukuki veya idari cezalar getiren önlemleri kabul eder veya sürdürür.

 

MADDE 26

Kayıt tutma yükümlülüğü

 1. İhracatçı Taraf, menşe beyanını düzenlemiş bir ihracatçının, menşe beyanının düzenlenmesinden sonraki 3 yıl boyunca veya ihracatçı Taraf’ın belirleyeceği daha uzun bir süre için, talep üzerine:

(a) menşe beyanının bir kopyasını ve

(b) menşe beyanının eşyanın menşeli olduğu iddiasını kanıtlayan, imalatçılar veya tedarikçilerden alınan tüm destekleyici belgeleri ve yazılı beyanlarını

muhafaza etmesini ve ibrazını isteyebilir.

 1. Her bir Taraf, bir ihracatçı imalatçı ya da tedarikçinin yazılı bir beyanı üzerine bir menşe beyanını esas almakta ise, o imalatçı ya da tedarikçi birinci fıkrayla uyumlu olarak kayıt tutmakla yükümlüdür.
 2. İthalatçı Taraf, tercihli muamele tanınan bir ithalatçının, menşe beyanının bir kopyası da dâhil olmak üzere, ithalat tarihinden sonraki üç yıl boyunca veya bu Taraf’ın belirleyeceği daha uzun bir süre boyunca eşyanın ithalatına ilişkin belgeleri muhafaza etmesini isteyebilir.
 3. Her bir Taraf, o Taraf’ın yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak, kendi ülkesindeki ithalatçılar, ihracatçılar, imalatçılar ve tedarikçilerin belgeleri veya kayıtları, bu belgelerin veya kayıtların erişilebilir ve basılabilir olması koşuluyla, her türlü ortamda tutmasına izin verir.
 4. Bir Taraf, bu Madde uyarınca kayıtları veya belgeleri tutmakla yükümlü olan, eşyanın ithalatçısı, ihracatçısı, imalatçısı veya tedarikçisi:

(a) kayıt veya belgeleri bu Protokol’e uygun olarak tutamaz; veya

(b) bu kayıtlara veya belgelere erişimi reddederse

bir menşe kontrolüne konu bir eşyaya tercihli muameleyi reddedebilir.

 

MADDE 27

Menşe kontrolü

Menşe kontrolü rejiminin yürütülmesi

 1. Taraflar bu Protokol’ün düzgün şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, eşyanın bu Protokol çerçevesinde menşeli olup olmadığını doğrulamak ve bu Protokol kapsamındaki tercihli muamele taleplerinin gerçekliğinden emin olmak amacıyla gümrük idareleri aracılığıyla birbirlerine yardımcı olur.
 2. Bir Taraf’ın bir eşyanın menşeli olduğuna veya bu Protokol’ün diğer tüm gerekliliklerinin karşılanıp-karşılanmadığına ilişkin kontrol talebi:

(a) İthalatçı Taraf’ın gümrük idaresi Tarafından uygulanan, rastgele seçim de dâhil, risk değerlendirme yöntemlerini esas alır; veya

(b) İthalatçı Taraf’ın eşyanın menşeli olup olmadığına veya bu Protokol’ün diğer tüm gerekliliklerinin karşılanıp-karşılanmadığına ilişkin makul şüpheleri olduğu hallerde yapılır.

Menşe kontrol talebi

 1. İthalatçı Taraf’ın gümrük idaresi, bir eşyanın menşeli olup olmadığını, ihracatçı Taraf’ın gümrük idaresinin bir eşyanın menşeli olup olmadığına dair bir kontrol gerçekleştirmesini yazılı olarak talep etmek suretiyle kontrol edebilir.
 2. İthalatçı Taraf’ın gümrük idaresi bir menşe kontrolü talebinde bulunduğunda, ihracatçı Taraf’ın gümrük idaresine:

(a) talepte bulunan gümrük idaresinin adını;

(b) kontrolü yapılacak ihracatçı, imalatçı veya tedarikçinin adını;

(c) kontrolün konusu ve kapsamını ve

(d) menşe beyanının bir kopyası ile varsa her tür destekleyici belgeyi

temin eder.

 1. Uygun olan hallerde, ithalatçı Taraf’ın gümrük idaresi bir menşe kontrolünün parçası olarak ihracatçı Taraf’ın gümrük idaresinden belirli bilgi ve belgeler talep edebilir.
 2. Menşe kontrolünün yapılması talebi ithalatçı Taraf’ın gümrük idaresince ihracatçı Taraf’ın gümrük idaresine sertifikalı veya kayıtlı posta veya o gümrük idaresince alındığını teyid eden diğer her tür yöntemle yapılır.
 3. İhracatçı Taraf’ın gümrük idaresi ithalatçı Taraf’ın gümrük idaresine, yazılı talebin alındığı tarihten itibaren 45 gün veya taraflar arasında kararlaştırılan başka bir süre içinde bu talebin alındığına dair (şüpheyi önlemek için elektronik posta ile gönderilebilecek) yazılı bir onay verir.

Menşe kontrolünün yapılması

 1. Altıncı fıkrada belirtilen talebin ardından, ihracatçı Taraf’ın gümrük idaresi menşe kontrolünü gerçekleştirir. Bu amaçla gümrük idaresi, kendi yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak:

(a) belge talep edebilir;

(b) her tür kanıtı isteyebilir ve

(c) Madde 26’nın birinci ve ikinci fıkralarında atıf yapılan kayıtları incelemek ve eşyanın imalatında kullanılan tesisleri gözlemlemek için bir ihracatçı veya imalatçı veya tedarikçinin tesislerini ziyaret edebilir.

 1. Her bir Taraf, bir ihracatçının bir imalatçı veya tedarikçiden gelen yazılı bir beyana dayanan bir menşe beyanını esas alması halinde bu ihracatçının, bu imalatçının veya tedarikçinin ihracatçı Taraf’ın gümrük idaresine talep üzerine doğrudan belge veya bilgi vermesini ayarlayabilmesine imkan tanır.

Menşe kontrolüne konu eşyanın ithalatçıya teslimi

 1. On birinci fıkra çerçevesinde gerçekleştirilen bir menşe kontrolünün sonuçları beklenirken ithalatçı Taraf, vergilerin ödenmesi veya kefalet, depozito ya da yasa ve yönetmeliklerinde düzenlenen diğer yöntemlere uygun bir teminatın ödenmesi koşuluyla, eşyanın ithalatçıya teslimine izin verir. Kontrol sonucunda, ithalatçı Taraf eşyanın menşeli olduğuna kanaat getirir ise eşyaya tercihli muamele uygular ve fazladan ödenen tüm vergileri iade eder veya söz konusu teminat, ödenmeyen diğer yükümlülükleri de kapsamadığı sürece, tüm teminatı çözer.

Menşe kontrolünün tamamlanması

 1. Mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda bir menşe kontrolü için yazılı talebin alınmasından itbaren 10 ay içerisinde ihracatçı Taraf’ın gümrük idaresi kontrolü tamamlar ve:

(a) İthalatçı Taraf’ın gümrük idaresine sertifikalı veya kayıtlı posta veya o gümrük idaresince alındığını teyid eden diğer her tür yöntemle, eşyanın menşeli olup-olmadığını karara bağlayan ve aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir rapor gönderir:

(i) kontrolün sonuçları;

(ii) kontrole konu eşyanın tanımı ve menşe kuralının uygulanması ile ilgili tarife sınıflandırması;

(iii) eşyanın menşe statüsüne ilişkin gerekçeyi desteklemek için eşyanın yeterli bir tanımı ve açıklaması;

(iv) kontrolün yürütülme şekline ilişkin bilgi;

(v) uygun olan hallerde, destekleyici belgeler, ve

(b) yasa ile yönetmeliklerine tabi olarak, menşe kontrol sonucunu ihracatçıya bildirir.

 1. Menşe kontrolünün tamamlanacağı süre, ilgili gümrük idarelerinin karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilir.

Menşe kontrolünün sonucu

 1. Menşe kontrolünün ithalatçı, ihracatçı, üretici veya tedarikçinin bu Protokol’ün herhangi bir gerekliliğini yerine getirmediğini ortaya koyduğu hallerde, ithalatçı Taraf eşyaya tercihli muameleyi reddedebilir.
 2. Menşe kontrolünün sonucunun bu Protokol’e uygun olarak bildirilmediği hallerde, ithalatçı Taraf’ın gümrük idaresi, makul şüphesinin olması veya eşyanın menşeli olup olmadığının tespit edilmemesi durumunda eşyaya tercihli muameleyi reddedebilir.

Gözden geçirme ve temyiz

 1. Her bir Taraf, bu Madde’nin uygulanmasıyla hakkında menşe konusunda bir hükme varılan herkese, esasen kendi gümrük idaresi Tarafından menşeye dair verilen hükümlerin gözden geçirilmesi ve temyizine ilişkin olarak kendi ülkesindeki ithalatçılara sağladığı aynı hakları tanır.

Menşe kontrol sonucuna itiraz

 1. Her bir Taraf, Taraflar arasında, bu Madde’de düzenlene kontrol işlemlerine ilişkin olarak ya da bir eşyanın menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceğinin tespitinde menşe kurallarının yorumlanmasında farklılıklar olması, bu farklılıkların kontrolü talep eden gümrük idaresi ile kontrolü gerçekleştiren gümrük idaresi arasında danışmalarda bulunulması suretiyle çözülememesi ve ithalatçı Taraf’ın gümrük idaresinin, ihracatçı Taraf’ın gümrük idaresince gönderilen yazılı raporun aksine bir menşe tespitinde bulunmak istemesi halinde, ithalatçı Taraf’ın gümrük idaresi ihracatçı Taraf’ın gümrük idaresine yazılı raporun alınmasından itibaren 60 gün içerisinde bildirimde bulunur.
 2. Bir Taraf’ın talebi üzerine, Taraflar bu farklılıkları çözmek üzere on altıncı fıkrada atıfta bulunulan bildirimin tarihinden itibaren 90 gün içerisinde danışmalarda bulunur ve sonuçlandırır. Danışmaları sonuçlandırma süresi, Tarafların karşılıklı yazılı mutabakatıyla olay bazında uzatılabilir. İthalatçı Taraf’ın gümrük idaresi bu danışmaların sonuçlanmasının ardından kendi menşe tespitini yapabilir.
 3. Her durumda, ithalatçı ile ithalatçı Taraf’ın gümrük idaresi arasındaki farklılıkların halli ithalatçı Taraf’ın hukukuna tabidir.

 

MADDE 28

Bildirimler ve işbirliği

 1. Taraflar, bu Protokol’ün bir örnek şekilde uygulanması ve yorumlanmasında işbirliği yapar ve gümrük idareleri aracılığıyla, bir menşe beyanının esas alındığı ürünlerin menşe statüsünün kontrolünde birbirlerine yardımcı olur.
 2. Birinci fıkrada atıfta bulunulan kontrolleri veya yardımlaşmayı kolaylaştırmak amacıyla, Tarafların gümrük idareleri birbirlerine sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini iletir.
 3. Taraflar, ihracatçı Taraf’ın gümrük idaresinin menşe kontrolünün yürütülmesindeki tüm masrafları üstlendiğini kabul eder.
 4. Taraflar, gümrük idarelerinin, iş yükü tahmini ve önceliklerin görüşülmesi dâhil, kontrol sürecinin genel işleyişi ve uygulamasını görüşeceğini kabul eder. Talep sayısında olağandışı bir artış olması durumunda Tarafların gümrük idareleri, iş yükünü yönetmek için işleyişe dair gereklilikleri dikkate alarak öncelikleri belirlemek ve atılacak adımları değerlendirmek üzere danışmalarda bulunur.

 

MADDE 29

Gizlilik

 1. Bu Protokol, bir Taraf’ın kanunları uygulamasını engelleyecek veya o Taraf’ın iş dünyasını korumaya yönelik kanunlarına aykırılık teşkil edecek ifşaatlara, bilgilere erişimi temin etmesini veya erişime izin vermesini gerektirmez.
 2. Her bir Taraf, kendi yasalarına uygun olarak, bu Protokol uyarınca toplanan bilgilerin gizliliğini sağlar ve bu bilgilerin bilgiyi sağlayan kişinin rekabetçi pozisyonuna zarar verebilecek şekilde ifşa edilmesini önler. Bu bilgileri alan veya elde eden Taraf’ın yasalarının bu bilgilerin ifşa edilmesini gerektirdiği hallerde bu Taraf, bu bilgileri veren kişiyi veya Tarafı bilgilendirir.
 3. Her bir Taraf, bu Protokol uyarınca toplanan gizli bilgilerin, bu gizli bilgileri temin eden kişinin veya Taraf’ın izninin olduğu haller hariç olmak üzere, menşe tespiti ve gümrük konularının idaresi ve uygulanması dışındaki amaçlar için kullanılmamasını sağlar.
 4. Üçüncü fıkraya halel getirmeksizin, bir Taraf, bu Protokol uyarınca toplanan bilgilerin, bu Protokol’ün uygulanmasına yönelik gümrükle ilgili yasa ve yönetmeliklere uyulmamasından dolayı ülkesinde açılan her tür idari, adli veya yarı adli davalarda kullanılmasına izin verebilir. Bir Taraf, böyle bir kullanımı, bilgiyi temin eden kişi veya Taraf’a önceden bildirir.
 5. Taraflar, ikinci fıkranın işleyişini ve uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, ilgili yasaları hakkında bilgi alışverişinde bulunur.

 

BAŞLIK VI

SON HÜKÜMLER

 

MADDE 30

Septe ve Melilya

Bu Anlaşma çerçevesinde ‘Avrupa Birliği’ tanımı Septe ve Melilya’yı kapsamaz.

 

MADDE 31

San Marino Cumhuriyeti

Madde 2’ye halel getirmeksizin, San Marino Cumhuriyeti menşeli bir ürün, Avrupa Birliği ve San Marino Cumhuriyeti arasındaki gümrük birliği nedeniyle, Avrupa Birliği menşeli olarak kabul edilir.

 

MADDE 32

Andorra Prensliği

Madde 2’ye halel getirmeksizin, 25 ila 97’nci Fasıllarda sınıflandırılan, Andorra Prensliği menşeli bir ürün, Avrupa Birliği ve Andorra Prensliği arasındaki gümrük birliği nedeniyle, Avrupa Birliği menşeli olarak kabul edilir.

 

MADDE 33

Sevk halindeki veya antrepodaki ürünlere dair geçici hükümler

 1. Bu Protokol hükümlerine uygun olan ve bu Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihte ihracatçı Taraf’tan ithalatçı Taraf’a sevk halinde olan ya da ithalatçı Taraf’ta ithalat vergileri ödenmeksizin gümrük kontrolü altında olan eşyaya, ithalatçı Taraf’ın gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren 12 ay içinde, bu Protokol’ün Madde 18’inde atıfta bulunulan tercihli tarife muamelesi talebinde bulunulması kaydıyla, bu Anlaşma hükümleri tatbik edilebilir.
 2. Bu Protokol hükümlerine uygun olan ve 1 Ocak 2021 tarihinde ihracatçı Taraf’tan ithalatçı Taraf’a sevk halinde olan ya da ithalatçı Taraf’ta ithalat vergileri ödenmeksizin gümrük kontrolü altında olan eşyaya, ithalatçı Taraf’ın gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren 12 ay içinde, bu Protokol’ün Madde 18’inde atıfta bulunulan tercihli tarife muamelesi talebinde bulunulması kaydıyla, bu Anlaşma hükümleri tatbik edilebilmesi halinde, Taraflar’ın Madde 13.3(3)’te belirtilen koşulları karşılaması durumunda, birinci fıkra uygulanmaz.

 

MADDE 34

Bu Protokol’de ve Eklerinde değişiklikler

Ortak Komite bu Protokol ve Eklerini değiştirebilir.

 

 

 

 

EK 1

 

Ek 2’de yer alan Liste için Giriş Notları

 

Not 1 – Genel giriş

Liste, tüm ürünlerin bu Protokol’ün Madde 6’sı çerçevesinde yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler. Ürüne göre değişiklik gösteren dört farklı türde kural vardır:

(a) menşeli olmayan girdiler için öngörülen en fazla oranın işçilik veya işlem sonucunda aşılmaması;

(b) imal edilen ürünlere ait 4’lü Armonize Sistem tarife pozisyonu veya 6’lı Armonize Sistem alt pozisyonun işçilik veya işlem sonucunda, kullanılan girdilere ait sırasıyla 4’lü Armonize Sistem tarife pozisyonu veya 6’lı Armonize Sistem alt pozisyonundan farklı olması;

(c) belirli bir işçilik ve işlem faaliyetinin gerçekleştirilmesi;

(d) işçilik veya işlemin tamamen elde edilmiş girdiler üzerinde gerçekleştirilmesi.

 

Not 2 – Listenin yapısı

2.1 Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1’inci sütun Armonize Sistem’de kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2’nci sütun ise bu sistemde kullanılan tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyanın tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3’üncü sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1’inci sütundaki girişin önüne “y” ibaresi konulması, 3’üncü sütundaki kuralın sadece pozisyonun 2’nci sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir.

2.2 1’inci sütunda birçok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olduğu veya bir fasıl numarasının verildiği ve dolayısıyla 2’nci sütundaki ürün tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3’üncü sütundaki bitişik kurallar, Armonize Sistem’de bir faslın tarife pozisyonlarında veya 1’inci sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.

2.3 Listede bir tarife pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 3’üncü sütundaki bitişik kurallara tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir.

2.4. 3’üncü sütunda “veya” ile ayrılmış iki alternatif kural belirlenmiş ise ihracatçı, herhangi birisini uygulamayı tercih edebilir.

 

Not 3 – Kuralların nasıl uygulanacağına ilişkin örnekler

3.1 Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu Protokol’ün Madde 6’sının hükümleri, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya bir Tarafta başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır.

3.2 Bu Protokol’ün Madde 8’ine uygun olarak, gerçekleştirilen işçilik veya işlemler o maddede belirtilen faaliyetlerin ötesine geçmelidir. Geçmediği hallerde, aşağıdaki listede belirtilen koşullar sağlanmış olsa bile, eşya tercihli tarife muamelesinden faydalanmaya ehil olmaz.

Bu Protokol’ün Madde 8’ine tabi olarak, listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve ayrıca daha fazla işçilik ve işlem menşe statüsü verir; ancak daha az işçilik ve işlem aksine menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha önceki bir imalat aşamasında kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün değildir. Bir kural menşeli olmayan girdinin belli bir üretim seviyesinde kullanılmamasını gerektiriyorsa, girdinin üretimin daha önceki bir aşamasında kullanılmasına izin verilir, daha sonraki bir aşamasında kullanılmasına izin verilmez.

Örnek: Fasıl 19’daki liste kuralı “1101 ila 1108 pozisyonlarında yer alan menşeli olmayan girdilerin, ağırlığın yüzde 20’sini geçmemesini gerektiriyorsa, Fasıl 10’da yer alan tahılların (üretimin daha önceki aşamasındaki girdilerin) kullanımı (yani ithalatı) sınırlandırılmaz.

3.3 Not 3.2’deki kural saklı kalmak üzere, bir kural “herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesini kullanıyorsa, herhangi bir pozisyondaki girdiler (ürün ile aynı pozisyon ve tanıma sahip girdiler bile), kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir.

Bununla birlikte, “… pozisyondaki diğer girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” veya “ürün ile aynı pozisyondaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesi, listenin 2. sütununda belirtilen ürün ile aynı tanıma sahip olanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerin kullanılabileceği anlamına gelir.

3.4 Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez.

3.5 Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, bu şart kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını engellemez.

3.6 Listedeki kuralda, kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır.

 

Not 4 – Belirli tarım ürünlerine ilişkin genel hükümler

4.1 Bir Taraf ülkede yetiştirilen veya hasat edilen Fasıl 6, 7, 8, 9, 10, 12’de ve 2401 pozisyonunda sınıflandırılan tarım ürünleri ithal edilmiş tohumlar, soğanlar, kökler, atıklar, aşılar, filizler, tomurcuklar veya bitkilerin diğer canlı parçalarından yetiştirilmiş olsalar bile, o Taraf ülke menşeli olarak muamele görür.

4.2 Belirli bir üründeki menşeli olmayan şeker oranının sınırlandırıldığı hallerde, nihai ürünün imalatında kullanılan ve nihai ürüne dâhil edilen menşeli olmayan girdilerin imalatında kullanılan 1701 tarife pozisyonunda (sakaroz) ve 1702 tarife pozisyonunda (örneğin früktoz, glikoz, laktoz, malt şeker, izoglikoz veya doğal şeker) yer alan şekerlerin ağırlığı bu tür sınırlamaların hesaplanmasında dikkate alınır.

 

Not 5 – Belirli tekstil ürünlerine ilişkin olarak kullanılan terimler

5.1 Listede “tabii lifler” kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu, eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dâhil – aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar.

5.2 “Tabii lifler” kavramı 0511 pozisyonundaki at kılı, 5002 ve 5003 pozisyonlarındaki ipek, 5101 ila 5105 pozisyonlarındaki yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları, 5201 ila 5203 pozisyonlarındaki pamuk lifleri ve 5301 ila 5305 pozisyonlarındaki diğer bitkisel lifleri kapsar.

5.3 “Tekstil hamuru”, “kimyasal maddeler” ve “kağıt yapımına mahsus maddeler” kavramları listede, 50 ila 63’üncü fasıllarda sınıflandırılmayan ve sunî, sentetik ve kağıt liflerin veya ipliklerin imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere kullanılmıştır.

5.4 “Sentetik ve suni devamsız lifler” kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlardaki sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen kullanılmıştır.

5.5 Baskılama (Dokuma, Örme/Tığ ile İşleme, Tafta Dokuma veya Floklama ile birlikte yapılan) renk, tasarım, teknik performans gibi nesnel olarak değerlendirilen bir işlevin ekran, bobin, dijital veya transfer teknikleri kullanılarak kalıcı bir tekstil katmanına uygulandığı bir teknik olarak tanımlanır.

5.6 Baskılama (bağımsız bir işlem olarak), kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 50’sini geçmemesi kaydıyla; renk, tasarım, teknik performans gibi nesnel olarak değerlendirilen bir işlevin ekran, bobin, dijital veya transfer teknikleri ile en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber kalıcı bir tekstil katmanına uygulandığı teknik olarak tanımlanır.

 

Not 6 – Tekstil girdilerinin bir karışımından yapılan ürünlere uygulanan toleranslar

6.1 Listede yer alan bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3’üncü sütunda belirtilen şartlar, bu ürünün imalatında kullanılan, tüm temel dokumaya elverişli maddelerin toplam ağırlığının hep birlikte yüzde 15 veya daha azını oluşturan temel dokumaya elverişli maddelere uygulanmaz (Not 6.3 ve 6.4’e de bakınız).

6.2 Bununla birlikte, Not 6.1’de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel dokumaya elverişli maddeden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir.

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli maddelerdir:

(a) ipek;

(b) yün;

(c) kaba hayvan kılı;

(d) ince hayvan kılı;

(e) at kılı;

(f) pamuk;

(g) kağıt yapımına mahsus maddeler ve kağıt;

(h) keten;

(i) kenevir;

(j) jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri;

(k) sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri;

(l) hindistan cevizi, abaka, rami lifleri ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler;

(m) polipropilenden suni ve sentetik filament lifler;

(n) polyesterden suni ve sentetik filament lifler;

(o) poliamidden suni ve sentetik filament lifler;

(p) poliakrilonitrilden suni ve sentetik filament lifler;

(q) poliimidden suni ve sentetik filament lifler;

(r) politetraflüoroetilenden suni ve sentetik filament lifler;

(s) polifenilen sülfitten suni ve sentetik filament lifler;

(t) polivinil klorürden suni ve sentetik filament lifler;

(u) diğer suni ve sentetik filament lifler;

(v) viskozdan yapay suni ve sentetik filament lifler;

(w) diğer yapay suni ve sentetik filament lifler;

(x) iletkenliği olan filamentler,

(y) polipropilenden sentetik devamsız lifler;

(z) poliesterden sentetik devamsız lifler;

(aa) poliamidden sentetik devamsız lifler;

(bb) poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler;

(cc) poliimidden sentetik devamsız lifler;

(dd) politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler;

(ee) polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler;

(ff) polivinil klorürden sentetik devamsız lifler;

(gg) diğer sentetik devamsız lifler;

(hh) viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler;

(ii) diğer suni devamsız lifler;

(jj) gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik;

(kk) önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm.yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar);

(ll) 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler;

(mm) cam lifler;

(nn) metal lifler;

(oo) mineral lifler.

6.3 Ürünlerin “gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik” ihtiva ettiği hallerde bu tolerans, bu iplik açısından yüzde 20’dir.

6.4 Ürünlerin “önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş metalize iplikler (genişliği 5 mm’yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar)” ihtiva ettiği hallerde bu tolerans, bu iplik için yüzde 30’dur.

 

Not 7 – Belirli tekstil ürünlerine uygulanan diğer toleranslar

7.1 Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, söz konusu mamul ürünler için 3 no’lu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan astar ve iç astarlar haricindeki tekstil maddeleri, mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının yüzde 15’ini aşmaması kaydıyla kullanılabilirler.

7.2 Not 6.3’ün hükümlerine halel getirmeksizin 50 ila 63’üncü fasıllarda yer almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe kullanılabilirler.

7.3 Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti hesaplanırken 50 ila 63’üncü fasıllarda yer almayan girdilerin kıymetlerinin de hesaba dâhil edilmesi gerekir.

 

Not 8 – Fasıl 27’de yer alan belirli ürünlere ilişkin yürütülen özel süreçler ve basit faaliyetlerin tanımı

8.1. y 2707 ve 2713 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

(a) vakumla damıtma;

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;

(c) patlayıcılık verme (cracking);

(d) yeniden şekillendirme (reforming);

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle, oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme; alkali ajanlarla nötralizasyon; kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);

(g) polimerizasyon;

(h) alkilasyon;

(i) izomerleştirme.

 

8.2 2710, 2711 ve 2712 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

(a) vakumla damıtma;

(b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;

(c) patlayıcılık verme (cracking);

(d) yeniden şekillendirme (reforming);

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(f) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle, oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme; alkali ajanlarla nötralizasyon; kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);

(g) polimerizasyon;

(h) alkilasyon;

(i) izomerleştirme;

(j) sadece y 2710 pozisyonuna dâhil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari %85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T metodu);

(k) sadece 2710 pozisyonuna dâhil ürünler açısından filtrelemeden gayri bir işlemle parafin giderme;

(l) sadece y 2710 pozisyonuna dâhil ağır yağlar açısından hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar’dan daha yüksek basınçta ve 2500C’den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y 2710 pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve istikrarı iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (örneğin hidrofinisaj veya renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir;

(m) sadece y 2710 pozisyonuna dâhil yakıt yağları açısından bu ürünlerin, fireler dâhil hacimce yüzde 30’undan daha azının 3000C’de ASTM D 86 metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma;

(n) sadece y 2710 pozisyonuna dâhil, gaz yağları ve yakıt yağları gayri ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla muamele;

(o) sadece y 2712 pozisyonuna dâhil ham yağlar (ağırlığı itibariyle yüzde 0.75’ten az yağ içeren vazelin, ozokerit, linyit mumu veya turb mumu, parafin hariç) açısından ayrımsal billurlaştırma vasıtasıyla yağ alma.

 

8.3y 2707 ve 2713 pozisyonları açısından, temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme gibi basit işlemler veya bu işlemlerin ya da benzeri işlemlerin herhangi bir kombinasyonu menşe kazandırmaz.

 

Not 9 – Fasıllardaki belirli ürünler için gerçekleştirilen belirli işlemler ve basit işçiliklerin tanımı

9.1 Fasıl 30’da yer alan, bir Tarafta hücre kültürleri kullanılarak elde edilmiş ürünler, o Taraf menşeli kabul edilir. “Hücre kültürü” insan, hayvan ve bitki hücrelerinin canlı organizmalar dışında kontrollü şartlar altında (belirli sıcaklık, yetiştirme ortamı, gaz karışımı, pH gibi) geliştirilmesi olarak tanımlanır.

9.2 Fasıl 29 (2905.43-2905.44 hariç), 30, 32, 33 (3302.10, 3301 hariç), 34, 35 (35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05 hariç), 36, 37, 38 (3809.10, 3823, 3824.60, 38.26 hariç) ve 39’da (39.16-39.26 hariç) yer alan, bir Tarafta fermantasyon yöntemiyle elde edilen ürünler, o Taraf menşeli kabul edilir. “Fermantasyon” insan, hayvan, bitki hücreleri, bakteriler, maya, mantar veya enzimlerin Fasıl 29 ila 39’da yer alan ürünlerin üretilmesinde kullanıldığı bio-teknolojik bir süreçtir.

9.3 Aşağıdaki dönüşümler Fasıl 28, 29 (2905.43-2905.44 hariç), 30, 32, 33 (3302.10, 3301 hariç), 34, 35 (35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05 hariç), 36, 37, 38 (3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26 hariç) ve 39’da (39.16-39.26 hariç) yer alan ürünler için, Madde 4’e göre yeterli kabul edilir:

(a)        Kimyasal reaksiyon: Kimyasal reaksiyon, molekül içi bağları kırarak ve yeni molekül içi bağlar oluşturarak veya bir moleküldeki atomların uzamsal düzenini değiştirerek yeni bir yapıya sahip bir molekülle sonuçlanan (biyokimyasal işlem dâhil) bir işlemdir. Kimyasal bir reaksiyon, “CAS numarasında” bir değişiklik olarak ifade edilebilir.

Aşağıdaki işlemler menşe kazandırıyor olarak değerlendirilmemelidir:

(i) su veya diğer çözücüler içinde çözdürme;

(ii) çözücü su dâhil çözücülerin ortadan kaldırılması; veya

(iii) kristalizasyon suyunun eklenmesi veya ortadan kaldırılması

Bir kimyasal reaksiyon yukarıda tanımlandığı şekliyle menşe kazandırıyor olarak kabul edilir.

(b) Karışımlar ve Harmanlar: Eşyanın amacına ve kullanımına uygun fiziksel veya kimyasal özelliklere sahip bir eşya üretimiyle sonuçlanan önceden belirlenmiş spesifikasyonlara uyum sağlamak için ve girdi malzemelerinden farklı olarak, seyreltici ilavesi dışında malzemelerin kasıtlı ve orantılı olarak kontrollü karıştırılması veya harmanlanması (dispersiyon dâhil), menşe kazandırıyor olarak kabul edilir.

(c) Arıtma: Taraflardan birinin veya her ikisinin ülkesinde gerçekleştirilen arıtma işlemi, aşağıdaki koşullardan birinin karşılanması koşuluyla, menşe kazandırıyor olarak kabul edilir:

(i) Eşyanın mevcut kirlilik oranının en az yüzde 80’inin ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanan arıtımı; veya

(ii) Kirliliğin aşağıdaki uygulamalardan biri veya daha fazlası için uygun bir eşyada sonuçlanacak şekilde azaltılması veya ortadan kaldırılması:

(aa) eczacılığa ait, tıbbi, kozmetik, veterinerlik veya gıda sınıfı maddeler;

(bb) analitik, teşhis veya laboratuvar kullanımları için kimyasal ürünler ve reaktifler;

(cc) mikro elektronikte kullanım için elementler ve bileşenler;

(dd) özel optik kullanımlar;

(ee) bioteknik kullanım (örneğin hücre kültüründe, genetik teknolojide veya katalizör olarak);

(ff) bir ayırma işleminde kullanılan taşıyıcılar;

(gg) nükleer sınıf kullanımlar.

(d) Partikül boyutunda değişiklik: Ortaya çıkan eşyanın amacı ile ilişkili belirli bir partikül boyutuna, belirli partikül boyutu dağılımına veya belirli yüzey alanına sahip bir eşya ile sonuçlanan ve girdilerden farklı fiziki ve kimyasal özelliklere sahip bir eşyanın partikül boyutundaki, sadece ezme veya presleme dışında, kasıtlı ve kontrollü tadili, menşe kazandırıyor olarak kabul edilir.

(e) Standart malzemeler: Standart malzemeler (standart çözeltiler dâhil), imalatçı Tarafından onaylanan hassas saflık derecelerine veya oranlara sahip analitik, kalibre veya referans kullanımları için uygun müstahzarlardır. Standart malzemelerden üretim, menşe kazandırıyor olarak kabul edilir.

(f) İzomer ayrılması: İzomerlerin bir izomer karışımından yalıtılması veya ayrılması, menşe kazandırıyor olarak kabul edilir.

 

 

 

EK 2

 

İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanması için

Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanması Gereken İşçilik veya İşlem Listesi

 

AS tarife pozisyonu

Ürünün tanımı

Menşeli olmayan girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler

(1)

(2)

(3)

Fasıl 1

Canlı hayvanlar

Kullanılan Fasıl 1’de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir

 

Fasıl 2

Etler ve yenilen sakatat

Bu fasılda yer alan etler ve yenilebilen sakatatların tamamıyla elde edildiği imalat

 

Fasıl 3

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar

 

Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

Fasıl 4

Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; doğal  bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler

 

Kullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

y Fasıl 5

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

y 0511 91

Yenilmeye müsait olmayan balık yumurtaları

Tüm yumurtalar ve balık yumurtaları tamamıyla elde edilir

Fasıl 6

Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları

Kullanılan Fasıl 6’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

Fasıl 7

Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular

Kullanılan Fasıl 7’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

Fasıl 8

Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgiller ile  kavun ve karpuzların kabukları

Kullanılan Fasıl 8’de yer alan meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgiller ile  kavun ve karpuzların kabuklarının tamamıyla elde edildiği imalat

 

Fasıl 9

 

 

 

Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Fasıl 10

Hububat

Kullanılan Fasıl 10’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

Fasıl 11

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteni

Kullanılan Fasıl 8, Fasıl 10 ve 11’de, 0701,  0714, 2302 ve 2303 pozisyonunda ve 0710 10 alt pozisyonunda yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

Fasıl 12

Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

y Fasıl 13

Lak, sakızlar, reçineler ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar, aşağıda belirtilenler hariç:

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y 1302

Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan şekerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının %40’ını geçmeyen imalat

Fasıl 14

Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

y Fasıl 15

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar; aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

1504 ila 1506

 

Balık veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları; yün gresi ve bunlardan türetilen yağlı maddeler (lanolin dahil); diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

1508

Yerfıstığı yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş

Ürünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat

1509 ve 1510

Zeytinyağı ve fraksiyonları 

Kullanılan tüm bitkisel girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

1511

Palm yağı ve fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş

Ürünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y 1512

Ayçiçek yağı ve fraksiyonları

– insan tüketimi için gıda maddelerinin imalatı dışındaki teknik veya endüstriyel kullanımlar için

– diğer

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Kullanılan tüm bitkisel girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

1515

Diğer sabit bitkisel katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bunların fraksiyonları, rafine edilmiş olsun olmasın fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş

Ürünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat

y 1516

Balıkların katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

1520

Gliserol, ham; gliserol suları ve gliserol liyeleri

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Fasıl 16

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları

 

Fasıl 2, 3 ve 16’da yer alan tüm girdilerin tamamen elde edildiği imalat

y Fasıl 17

Şeker ve şeker mamulleri;

 aşağıda belirtilenler hariç:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

1702

Diğer şekerler, kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil katı halde; ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları; suni bal, tabii bal ile karıştırılmış olsun olmasın; karamel:

1702 pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat

 

 

 

– Kimyaca saf maltoz ve früktoz

 

 

 

 

 

– Diğer

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan 1101 ila 1108, 1701 ve 1703 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 30’unu geçmeyen imalat

 

1704

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden;

– Kullanılan şekerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen

veya

-Kullanılan şekerin kıymetinin nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmeyen imalat

y Fasıl 18

Kakao ve kakao müstahzarları; 

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; kullanılan şekerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat

 

y 1806

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları;

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden

– Kullanılan şekerin ağırlığı, nihai ürün ağırlığının % 40’ını geçmeyen

veya

– Kullanılan şekerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının% 30’unu geçmeyen imalat

 

180610

İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içeren kakao tozu

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; kullanılan şekerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat

 

1901

Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, ezme, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları, içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla % 40’dan az olanlar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 0401 ila 0404 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları, içinde kakao bulunmayanlar veya tamamıyla yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibarıyla %5’den az olanlar:

 

 

 

– Malt hülasası

 

Fasıl 10’da yer alan hububattan imalat

 

– Diğerleri

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan şeker ile Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat

1902

Makarnalar, pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın; spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi; kuskus, hazırlanmış olsun olmasın:

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden;

– Kullanılan 1006 ve 1101 ila 1108 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve

– Kullanılan Fasıl 2, 3 ve 16’da yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen imalat

 

1903

Flokon, dane, yuvarlak, kalbur içi kalıntısı veya nişastadan benzeri şekillerde hazırlanan tapyoka ve alternatifleri

 

1108 pozisyonunda yer alan patates nişastası hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat

1904

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (mısır gevreği (corn flakes) gibi) tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme yapılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un ve ezmeler hariç)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden;

– kullanılan 1006 ve 1101 ila 1108 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve

– kullanılan şekerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat

 

 

1905

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer fırın  mamulleri (kakao içersin içrmesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri; mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; kullanılan 1006 ve 1101 ila 1108 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen imalat

 

y Fasıl 20

Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar;

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

2002 ve 2003

Sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş domatesler, mantarlar ve domalanlar

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, Fasıl 7’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat

 

2006

Şekerle konserve edilmiş sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler, meyve kabukları ve diğer bitki parçaları (suyu alınmış, üstü şekerle kaplanmış veya kristalleşmiş)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, kullanılan şekerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat

 

2007

İlave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin, pişirilerek hazırlanmış reçeller, pelteler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri, meyve veya sert kabuklu meyva pastları

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; kullanılan şekerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat

y 2008

Aşağıda belirtilenler hariç;

 

i-lave şeker veya alkol içermeyen sert kabuklu meyveler

 

-yer fıstığı ezmesi, hububat esaslı karışımlar, palm meyvesi içi, mısır

 

-buharla yada suda kaynatılarak pişirilmenin dışında pişirilmiş meyve ve sert kabuklu meyveler hariç ilave şeker içermeyen dondurulmuş diğerleri

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden kullanılan şekerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat

 

2009

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın fermente edilmemiş ve ilave alkol içermeyen sebze suları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; kullanılan şekerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat

y Fasıl 21

Aşağıda belirtilenler hariç yenilen çeşitli gıda müstahzarları

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

2103

Soslar ve müstahzarları ile çeşni ve lezzet verici karışımlar

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hardal unu, irmiği veya hazır hardal kullanılabilir.

 

 

– Hardal unu ve irmiği ile hazır hardal

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

2105

Kakao içersin veya içermesin Dondurma ve diğer yenilebilir buzlar

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden

-kullanılan şekerin ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen

ve

-kullanılan şekerin ve Fasıl 4’de yer alan girdilerin toplam ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 60’ını geçmeyen imalat

2106

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden kullanılan şekerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat

 

y Fasıl 22

Aşağıda belirtilenler hariç; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan 0806 10, 2009 61 ve 2009 69 alt pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin tamamen elde edildiği imalat

 

2202

2009 pozisyonundaki meyve veya sebze suları hariç Mmineral  ve gazlı sular dahil  ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya lezzetlendirilmiş ve alkolsüz diğer içkiler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

2207 ve 2208

Alkol derecesi hacim itibarıyla %80’den daha fazla veya az olan tağyir edilmemiş etil alkol; alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

 

2207 ve 2208 pozisyonları haricinde, ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan 0806 10, 2009 61 ve 2009 69 alt pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin tamamen elde edildiği imalat

 

y Fasıl 23

Aşağıda belirtilenler hariç gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

2309

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan tüm girdilerin tamamen elde edildiği,

-Kullanılan Fasıl 10 ve 11 ile 2302 ve 2303 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen,

-Kullanılan şekerin ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının %40’ını geçmeyen ve

-Kullanılan şekerin ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlığının nihai ürünün ağırlığının %50’sini geçmeyen imalat

y Fasıl 24

Aşağıda belirtilenler hariç, tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen maddeler:

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, 2401 pozisyonunda yer alan girdilerin ağırlığının kullanılan Fasıl 24’te yer alan girdilerin toplam ağırlığının %30’unu geçmeyen imalat

 

2401

İşlenmemiş tütün ve tütün döküntüleri

2401 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin tamamen elde edildiği imalat

y 2402

Tütün veya alternatif maddelerden yapılmış sigaralar

Ürünün yer aldığı pozisyon ile 2403 19 alt pozisyonundaki sigaralık tütün dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, kullanılan 2401 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin ağırlıkça en az %10’unun tamamen elde edildiği imalat

 

y 2403

Yanma olmaksızın ısıtılmış dağıtım veya diğer yollarla solunması amaçlanan ürünler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve 2401 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin ağırlıkça en az %10’unun tamamen elde edildiği girdilerden imalat

y Fasıl 25

Aşağıda belirtilenler hariç; tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireç ve çimento

:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’sini geçmeyen imalat

y 2519

Saf olsun olmasın, hava geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda ve magnezyum oksit içinde eritilmiş veya sinterlenmiş manyezit hariç ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii magnezyum karbonat (manyezit) kullanılabilir

Fasıl 26

Metal cevherleri, cüruf ve küller

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y Fasıl 27 

Aşağıda belirtilenler hariç, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden

veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sinin geçmediği imalat

 

y 2707

250 dereceye kadar olan sıcaklıkta hacim itibariyle  % 65’ten fazla damıtılan, güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus, bileşimindeki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan , yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasıyla elde edilen mineral yağ benzeri yağlar  (benzol ve petrol esansı karışımları dahil)

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[1]

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 

2710

Ham yağlar hariç, petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, esas unsur olarak ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[2]

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı    pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir

 

2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[3]

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 

2712

Vazelin, parafin, mikro-kristal-bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, diğer mineral mumlar, sentez veya renklendirilmiş olsun olmasın, diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[4]

 

veya

 

kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.

 

2713

Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

 

 

 

 

 

 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[5]

 

veya

 

kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir

 

Fasıl 28

Anorganik kimyasalların, kıymetli metallerin, nadir toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri

 

 

Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

y Fasıl 29

Aşağıda belirtilenler hariç, organik kimyasal ürünler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’ını geçmeyen imalat

y 2901

Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus asiklik hidrokarbonlar

 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (1)

 

veya

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir

 

y 2902

Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus siklanikler, siklenikler (azulenler hariç), benzin, toluen, ksilen

 

Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler) (1)

 

veya

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.  Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir

 

y 2905

Etanolün ve bu pozisyonda yer alan alkollerin metal alkoksitleri

2905 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 30

Eczacılık ürünleri

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Fasıl 31

Gübreler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 32

Tabaklamada veya boyacılıkta kullanılan hülasalar, tanenler ve türevleri, boyalar, pigmentler, diğer boyayıcı maddeler, boyalar ve vernikler, macunlar, mürekkepler,

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 33

Uçucu yağlar ve rezinoitler, parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları,

 

 

 

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış

fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 34

Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, aydınlatma için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları,

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 35

Albüminoid maddeler, değişikliğe uğramış nişastalar, tutkallar, enzimler

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat

 

Fasıl 36

Patlayıcı maddeler, pirotekni mamulleri, kibritler, piroforik alaşımlar, bazı ateş alıcı maddeler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 37

Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan malzemeler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

y Fasıl 38

Aşağıda belirtilenler hariç, muhtelif kimyasal maddeler:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

y 3811

Ateşlemeyi önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici maddeler, katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

 

Kullanılan 3811 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

-yumuşatıcı yağlar için bitümenli minerallerden elde edilen yağlar veya petrol yağları içeren müstastahzar katkılar

 

 

y 3824 99 ve y 3826 00

Biyodizel

Biyodizelin, bir organik asit esterini başka bir estere dönüştürme (transesterifiye) işlemi ve/veya esterleştirme veya hidrojenle muamele yoluyla elde edildiği imalat

 

Fasıl 39

Plastik ve plastikten eşya

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı alt pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir.

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

y Fasıl 40

Aşağıda belirtilenler hariç, kauçuk ve kauçuktan eşya:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

y 4012

Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları

 

Kullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi

y Fasıl 41

Aşağıda belirtilenler hariç, ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

4104 ila 4106

Parçalanmış olsun olmasın, yünü veya kılı alınmış fakat daha ileri bir işlem görmemiş tabaklanmış veya ara kurutmalı (crust) deriler

Ön tabaklama yapılmış derilerin yeniden tabaklanması

 

veya

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Fasıl 42

Deri eşya, saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları, seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar, hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

y Fasıl 43

Aşağıda belirtilenler hariç, kürkler ve taklit kürkler ile bunların mamulleri:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y 4302

Birleştirilmiş tabaklanmış veya aprelenmiş kürkler:

 

-Tabaka, çapraz veya benzeri şekillerde

 

 

 

-Diğerleri

 

 

 

 

 

Tabaklanmış veya aprelenmiş ancak birleştirilmemiş kürklerin kesim ve birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyama

 

Birleştirilmemiş, tabaklanmış veya aprelenmiş kürklerden imalat

 

4303

Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ile   diğer eşyalar

4302 pozisyonunda yer alan birleştirilmemiş, tabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat

 

y Fasıl 44

Aşağıda belirtilenler hariç, ağaç ve ahşap eşya, odun kömürü:

 

 

 

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

y 4407

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6mm’yi geçen rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş ağaçlar

 

Rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme

 

 

 

y 4408

Kalınlığı 6 mm’yi geçmeyen, dilimlenmiş kaplama için yapraklar (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil) ve kontrplak için yapraklar ve uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış kalınlığı 6 mm’yi geçmeyen rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş diğer ağaçlar

 

Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme

y 4410 ila

y 4413

Kalıplanmış süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga levhalar dahil, köşebentler ve pervazlar

Kornişleme veya kalıplama

y 4415

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar

 

Ebatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan imalat

y 4418

-Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hücreli ahşap levhalar, padavralar ve ahşap padavralar (shakeler) kullanılabilir.

 

 

-Köşebentler ve pervazlar

 

Kornişleme veya kalıplama

y 4421

Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura çivileri

 

 

 

4409 pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki ahşap malzemeden imalat

 

Fasıl 45

Mantar ve mantardan eşya

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 46

Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 47

Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları, geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 49

Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makine yazısı metinler ve planlar

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

 

y Fasıl 50

Aşağıda belirtilenler hariç, ipek:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y 5003

İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil), karde edilmiş veya taranmış

 

İpek döküntülerinin karde edilmesi veya taranması

 

5004 ila

y 5006

İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler

([6])

Doğal liflerin eğrilmesi

veya

Eğirme ile birleştirilmiş suni ve sentetik sürekli filament ekstrüzyonu

veya

Büküm ile birlikte suni ve sentetik sürekli filamentin ekstrüzyonu

veya

Herhangi bir mekanik işlemle birleştirilmiş büküm

5007

İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat

 

([7])

Dokuma ile birlikte doğal ve/veya suni ve sentetik kesikli elyafların eğrilmesi

veya

Dokuma ile birleştirilmiş suni ve filament iplik ekstrüzyonu

veya

Dokuma ile birlikte bükme veya herhangi bir mekanik işlem

veya

Boyama ile birleştirilmiş dokuma

veya

Dokuma ile birleştirilmiş iplik boyama

veya

Baskı ile birleştirilmiş dokuma

veya

Baskı (bağımsız işlem olarak)

 

y Fasıl 51

Aşağıda belirtilenler hariç, yün ve ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

5106 ila 5110

Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplik

([8])

Doğal liflerin eğrilmesi

veya

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

veya

Herhangi bir mekanik işlemle birleştirilmiş büküm

5111 ila 5113

Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından dokunmuş mensucat

([9])

Dokuma ile birlikte doğal ve veya suni ve sentetik kesikli elyafların eğrilmesi

veya

Dokuma ile birleştirilmiş suni ve filament iplik ekstrüzyonu

veya

Boyama ile birleştirilmiş dokuma

veya

Dokuma ile birleştirilmiş iplik boyama

veya

Baskı ile birleştirilmiş dokuma

veya

Baskı (bağımsız işlem olarak)

y Fasıl 52

Aşağıda belirtilenler hariç, pamuk:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

5204 ila 5207

Pamuk ipliği

([10])

Doğal liflerin eğrilmesi

veya

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

veya

Herhangi bir mekanik işlemle birleştirilmiş büküm

5208 ila 5212

 

Pamuklu mensucat:

([11])

Dokuma ile birlikte doğal ve/veya suni ve sentetik kesikli elyafların eğrilmesi

veya

Dokuma ile birleştirilmiş suni ve filament iplik ekstrüzyonu

veya

Dokuma ile birlikte bükme veya herhangi bir mekanik işlem

veya

Boyama veya kaplama veya laminasyon ile kombine dokuma

veya

Dokuma ile birleştirilmiş iplik boyama

veya

Baskı ile birleştirilmiş dokuma

veya

Baskı (bağımsız işlem olarak)

 

y Fasıl 53

Aşağıda belirtilenler hariç, dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

5306 ila 5308

Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplik,

kağıt ipliği

([12])

Doğal liflerin eğrilmesi

veya

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

veya

Herhangi bir mekanik işlemle birleştirilmiş büküm

5309 ila 5311

Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden ve  kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat:

 

([13])

Dokuma ile birlikte doğal ve/veya suni ve sentetik kesikli elyafların eğrilmesi

veya

Dokuma ile birleştirilmiş suni ve filament iplik ekstrüzyonu

veya

Boyama veya kaplama veya laminasyon ile kombine dokuma

Veya

Dokuma ile birleştirilmiş iplik boyama

veya

Baskı ile birleştirilmiş dokuma

veya

Baskı (bağımsız işlem olarak)

 

5401 ila 5406

Sentetik ve suni filamentlerden iplikler, monofilamentler

([14])

Doğal liflerin eğrilmesi

veya

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

veya

Herhangi bir mekanik işlemle birleştirilmiş büküm

5407 ve 5408

Sentetik ve suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat:

 

([15])

Dokuma ile birlikte doğal ve/veya suni ve sentetik kesikli elyafların eğrilmesi

veya

Dokuma ile birleştirilmiş suni ve filament iplik ekstrüzyonu

veya

Dokuma ile birlikte bükme veya herhangi bir mekanik işlem

veya

Dokuma ile birleştirilmiş iplik boyama

veya

Boyama veya kaplama veya laminasyon ile kombine dokuma

veya

Baskı ile birleştirilmiş dokuma

veya

Baskı (bağımsız işlem olarak)

 

5501 ila 5507

Sentetik ve suni devamsız lifler

 

 

Suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

5508 ila 5511

Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği ve iplikler

([16])

Doğal liflerin eğrilmesi

veya

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

veya

Herhangi bir mekanik işlemle birleştirilmiş büküm

5512 ila 5516

Sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:

 

([17])

Dokuma ile birlikte doğal ve / veya suni ve sentetik kesikli elyafların eğrilmesi

veya

Dokuma ile birleştirilmiş suni ve filament iplik ekstrüzyonu

veya

Dokuma ile birlikte bükme veya herhangi bir mekanik işlem

veya

Boyama veya kaplama veya laminasyon ile kombine dokuma

veya

Dokuma ile birleştirilmiş iplik boyama

veya

Baskı ile birleştirilmiş dokuma

veya

Baskı (bağımsız işlem olarak)

y Fasıl 56

Aşağıda belirtilenler hariç, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya:

 

 

([18])

Doğal liflerin eğrilmesi

veya

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

5601

Dokumaya elverişli maddelerden vatka ve vatkadan mamul eşya; uzunluğu 5 mm’yi  geçmeyen dokumaya elverişli lifler (kırpıntılar), dokumaya elverişli maddelerin toz ve tarazları

Doğal liflerin eğrilmesi

veya

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

veya

Boyama ya da  baskı ile kombine floklama

veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, perdahlama, büzülme direnci işlemleri, ısıyla sertleştirme, kalıcı bitirme gibi en az iki diğer ana hazırlık veya bitirme işlemi ile kombine edilmiş kaplama, floklama, laminasyon veya metalleştirme

5602

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın, keçeler:

 

 

 

– İğne işi keçe

([19])

Suni ve sentetik elyafların kumaş oluşumu ile birlikte ekstrüzyonu

 

Bununla beraber:

 

– 5402 pozisyonundaki polipropilen filamentler,

– 5503 veya 5506 pozisyonundaki polipropilen lifler,

 veya

-5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin,

denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir

 

veya

 

Doğal liflerden yapılmış keçe durumunda tek başına dokunmamış kumaş oluşumu

 

– Diğer

([20])

Suni ve sentetik elyafların kumaş oluşumu ile birlikte ekstrüzyonu,

veya

Doğal liflerden yapılan diğer keçelerde tek başına dokunmamış kumaş oluşumu

5603

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın, dokunmamış mensucat

 

560311 to 560314

Suni ve sentetik filamentlerle emdirilmiş, kaplanmış, örtülmüş veya lamine edilmiş olsun olmasın, dokunmamış mensucat

-Belli bir yöne doğru veya gelişigüzel gerdirilmiş filamentlerden

veya

-doğal veya suni ve sentetik kökenli maddeler veya polimerlerden

imalatı takiben dokunmamış malzemeye yapılan yapıştırma işlemi

560391 to 560394

Suni ve sentetik filamentler dışındaki emdirilmis, kaplanmış, lamine edilmiş olsun olmasın, dokunmamış mensucat

-Belli bir yöne doğru veya gelişigüzel gerdirilmiş ştapel liflerden

ve/veya

-doğal veya sentetik menşeli doğranmış ipliklerden

imalatı takiben dokunmamış malzemeye yapılan yapıştırma işlemi

5604

Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlar, dokumaya elverişli iplik ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri; kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış:

 

 

 

-Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış kauçuk ip veya halattan imalat

 

 

-Diğer

 

 

 

 

 

 

([21])

Doğal liflerin eğrilmesi

veya

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

veya

Herhangi bir mekanik işlemle birleştirilmiş büküm

5605

Gipe edilmiş olsun olmasın, dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler , ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve benzerleri

 

 

([22])

Doğal ve/veya suni ve sentetik kesikli elyafların eğrilmesi

veya

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

veya

Herhangi bir mekanik işlemle birleştirilmiş büküm

5606

Gipe iplikler, 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (ipe edilmiş, (5605 pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı hariç), tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil), şenet iplik (chainette)

 

([23])

Eğirme ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

veya

Gimping ile birlikte büküm

veya

Doğal ve/veya suni ve sentetik kesikli elyafların eğrilmesi

veya

Boyama ile kombine floklama

Fasıl 57

Halılar ve diğer  tekstil yer döşemeleri :

 

([24])

Dokuma veya tafting ile birleştirilmiş doğal ve/veya suni ve sentetik kesikli liflerin eğrilmesi

veya

Dokuma veya tafting ile birlikte suni ve sentetik filament ipliğin ekstrüzyonu

veya

Hindistan cevizi ipliği veya sisal ipliğinden veya jüt ipliğinden veya klasik ring viskon ipliğinden imalat

veya

Boyama veya baskı ile kombine tafting

veya

Boyama veya baskı ile kombine floklama

veya

Suni ve sentetik liflerin, iğne delme dahil, dokuma olmayan tekniklerle birlikte ekstrüzyonu

 

Jüt kumaşı destek olarak kullanılabilir

y Fasıl 58

Aşağıda belirtilenler hariç, özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dantela, duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler:

 

 

 

([25])

Dokuma veya tafting ile birlikte doğal ve/veya suni ve sentetik devamsız liflerin eğrilmesi

veya

Dokuma veya tafting ile birlikte suni ve sentetik filament ipliğin ekstrüzyonu

veya

Boyama veya floklama veya kaplama veya laminasyon veya metalleştirme ile kombine dokuma

veya

Boyama veya baskı ile kombine tafting

veya

Boyama veya baskı ile kombine floklama

veya

Dokuma ile birleştirilmiş iplik boyama

veya

Baskı ile birleştirilmiş dokuma

veya

Baskı (bağımsız işlem olarak)

5805

Hazır eşya halinde olsun olmasın, el ile dokunmuş duvar halıları Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri ile iğne işlemesi duvar halıları (örneğin küçük nokta, kanaviçe gibi)

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

5810

Parça, şerit veya motif halinde işlemeler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen nakış işleme

 

5901

Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat, mühendis muşambası veya şeffaf bezler, hazır tuvaller, şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat

 

Boyama veya floklama veya kaplama veya laminasyon veya metalleştirmeyle beraber yapılan dokuma

veya

Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama

5902

Naylon veya diğer poliamidlerden, polyesterden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat:

 

 

 

-Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı %90’ı geçmeyenler

 

Dokuma işlemi

 

– Diğer

Sentetik ve suni filament ipliklerinin dokumayla beraber yapılan ekstrüzyonu

5903

5902 pozisyonundakiler hariç, plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat 

 

 

 

 

 

 

 

Emdirilme veya sıvama veya kaplama veya laminasyon veya metalleştirmeyle birleştirilmiş dokuma

veya

Baskı ile birleştirilmiş dokuma

veya

Baskı (bağımsız işlem olarak)

5904

Linoleum kesilerek şekil verilmiş olsun veya olmasın,; bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları, kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın)

 

([26])

Boyama veya kaplama veya laminasyon veya metalleştirmeyle beraber dokuma

 

Destek olarak jüt kumaşı kullanılabilir.

5905

Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:

 

 

 

 

 

-Kauçuk, plastik veya diğer maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlar

 

Emdirilme veya sıvalama veya kaplama veya laminasyon veya metalleştirme ile birleştirilmiş dokuma, örme veya dokumasız kumaş oluşumu

 

– Diğer

([27])

Dokuma ile birlikte doğal ve/veya suni ve sentetik kesikli elyafların eğrilmesi

veya

Dokuma ile birleştirilmiş suni ve filament iplik ekstrüzyonu

veya

Boyama veya kaplama veya laminasyon ile birleştirilmiş dokuma, örme veya dokumasız kumaş oluşumu

veya

Baskı ile birleştirilmiş dokuma

veya Baskı (bağımsız işlem olarak)

5906

5902 pozisyonundakiler hariç, kauçuklu mensucat:

 

 

 

 

 

-Örülmüş veya tığ ile yapılmış olanlar

 

([28])

Örme/tığ işi ile birleştirilmiş doğal ve/veya suni ve sentetik devamsız liflerin eğrilmesi

veya

Örme/kroşe ile birleştirilmiş suni ve filament iplik ekstrüzyonu

veya

Kauçuklaştırma ile birlikte örme veya tığ işi

veya

Kullanılan tüm girdilerin kiymetinin urunun fabrika çıkış fiyatının% 50’sini geçmemesi şartıyla en az iki diğer ana hazırlık veya bitirme işlemi (kalenderleme, çekme direnci işlemleri, ısıyla sertleştirme, kalıcı bitirme gibi) ile birlikte kauçuklaştırma

 

-Sentetik filament ipliklerinden mamul diğer  mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı % 90’ı geçenler)

 

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

 

– Diğer

Boyama veya kaplama kauçuklama ile birlikte dokuma, örme veya dokumasız işlem

veya

Dokuma, örme veya dokuma olmayan işlemlerle birleştirilmiş iplik boyama

veya

Kullanılan tüm girdilerin kıyemtinin ürünün  fabrika çıkış fiyatının% 50’sini geçmemesi şartıyla en az iki diğer ana hazırlık veya bitirme işlemi (kalenderleme, çekme direnci işlemleri, ısıyla sertleştirme, kalıcı bitirme gibi) ile birlikte kauçuklaştırma

 

5907

Emdirilmis, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat, tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler)

 

Boyama veya baskı ile veya sıvamayla veya emdirilmeyle veya kaplama ile birleştirilmiş dokuma veya örme veya dokumasız kumaş oluşumu

veya

Boyama veya baskı ile kombine floklama

veya

Baskı (bağımsız işlem olarak)

5908

Dokumaya elverişli maddelerden lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için dokunmuş veya örülmüş fitiller , beyaz alevli lambalar için gömlekler ve emdirilmiş olsun olmasın, bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat: 

 

 

 

-Beyaz alevli lambalar için emdirilmiş gömlekler

 

Boru şeklinde lamba gömleği için dokunmuş mensucattan imalat

 

-Diğer

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

5909 ila 5911

Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya:

 

([29])

Dokuma ile birlikte doğal ve/ eya suni ve sentetik devamsız liflerin eğrilmesi

veya

Dokuma ile birlikte suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu

veya

Boyama veya kaplama veya laminasyon ile kombine dokuma

veya

Kullanılan tüm girdilerin kiymetinin urunun fabrika cikis fiyatinin % 50’sini geçmemesi koşuluyla, en az iki diğer ana hazırlık veya bitirme işlemi (perdahlama, büzülme direnci işlemleri, ısıyla sertleştirme, kalıcı bitirme gibi) ile birlikte kaplama, floklama, laminasyon veya metalleştirme

Fasıl 60

Örme veya tığ ile yapılma eşya

([30])

Örme/tığ işi ile birleştirilmiş doğal ve/veya suni ve sentetik devamsız liflerin eğrilmesi

veya

Örme/kroşe ile birleştirilmiş suni ve filament iplik ekstrüzyonu

veya

Boyama veya floklama veya kaplama veya laminasyon veya baskı ile birleştirilmiş örme/tığ işi

veya

Boyama veya baskı ile kombine floklama

veya

Örme/tığ işi ile birleştirilmiş iplik boyama

veya

Kullanılan bükümsüz/tekstüre olmayan ipliklerin kiymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi kaydıyla örme/tığ işi ile birleştirilmiş büküm veya tekstüre

Fasıl 61

Örme veya tığ ile yapılan giyim eşyası ve aksesuarları

 

 

 

-Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlar

 

([31]) ([32])

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere örme veya tığ işi dahil birlestirme

 

 

– Diğer

([33])

Doğal ve/veya suni ve sentetik devamsız liflerin örme veya tığ işi ile birlikte eğrilmesi

veya

Örme veya kroşe ile birleştirilmiş suni ve filament iplik ekstrüzyonu

veya

Tek işlemde örgü ve birlestirme

y Fasıl 62

Aşağıda belirtilen hariç, örülmemiş veya tığ ile yapılmamış giyim eşyası ve aksesuarı:

 

([34]) ([35])

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere birlestirmeyle birlikte dokuma

veya

Baskıdan önce kumaş kesmeyi içeren birlestirme (bağımsız işlem olarak)

y 6202,

y 6204,

y 6206,

y 6209 ve

y 6211

 

Kadın, kız çocukları ve bebekler için giyim eşyası ve aksesuarları, işlemeli olanlar

 

([36])

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere birlestirmeyle birlikte dokuma

Veya

 

Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat

 

y 6210 ve

y 6216

Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya

 

 

 

 

 

 

 

 

([37]) ([38])

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere birlestirmeyle birlikte dokuma

Veya

 

Kullanılan kaplamasız veya laminesiz mensucatin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi kaydıyla kumaş kesimi de dahil olmak üzere birleştirilmiş sıvama veya laminasyon

 

y 6212

Sütyenler, kuşaklar, korseler, askılar, jartiyerler ve benzeri eşya ve bunların parçaları, birlikte dikilerek veya başka bir şekilde birleştirilerek elde edilen örme veya tığ işi, şekillendirmek için kesilmiş veya doğrudan şekillendirilmek üzere elde edilmiş iki veya daha fazla parça örme veya tığ işi kumaş

([39]) ([40])

Kumaşın kesilmesi dahil olmak üzere birleştirmeyle birlikte örme

veya

Baskıdan önce kumaş kesmeyi içeren birleştirme (bağımsız işlem olarak)

6213 ve 6214

Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya:

 

 

 

-İşlemeli olanlar

([41]) ([42])

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere birleştirmeyle birlikte dokuma

veya

 

Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat

 

veya

 

Baskıdan önce kumaş kesmeyi içeren birleştirme (bağımsız işlem olarak)

 

– Diğer

([43]) ([44])

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere birleştirmeyle birlikte dokuma

veya

Baskıdan önce birleştirme (bağımsız işlem olarak)

6217

6212 pozisyonundakiler hariç, giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı, giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarlarının parçaları:

 

 

 

 

 

 

 

-İşlemeli olanlar

 

 

 

 

 

 

 

([45])

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere birlestirmeyle birlikte dokuma

veya,

 

Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat (9)

 

Veya

 

Baskıdan önce birlestirme (bağımsız işlem olarak)

 

-Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşya

([46])

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere birleştirmeyle birlikte dokuma

Veya

 

Kullanılan kaplamasız veya laminesiz mensucatin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi kaydıyla kumaş kesimi de dahil olmak üzere birleştirilmiş sıvama veya laminasyon

 

 

 

-Yaka ve kol ağızları için iç astarlar kesilmiş

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

 

ve

 

Kkullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat

 

([47])

 

– Diğer

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere birleştirmeyle birlikte dokuma

 

y Fasıl 63

Aşağıda belirtilenler hariç, dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya, paçavralar:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

6301 ila 6304

Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları ve benzerleri, perdeler ve benzerleri, diğer mefruşat eşyası:

 

 

 

-Keçeden ve dokunmamış

mensucattan

([48])

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere birleştirmeyle birlikte dokunmamış mensucat oluşturma

 

 

-Diğer:

 

 

 

-İşlemeli olanlar

([49]) ([50])

Dokuma veya örgü/tığ işi ile birlikte kumaş kesimi de dahil birleştirme

veya

Kullanılan işlemesiz mensucatin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi şartıyla nakışlı olmayan kumaştan, örme veya tığ işi hariç,  imalat

 

-Diğer

 

 

 

 

 

 

([51]) ([52])

Dokuma veya örgü/tığ işi ile birlikte kumaş kesimi de dahil birleştirme

 

6305

Ambalaj için torba ve çuvallar

([53])

Dokuma veya örgü ile birlikte kumaş kesimi de dahil birleştirmeyle birlikte, suni ve sentetik liflerin ekstrüzyonu veya doğal ve/veya suni ve sentetik devamsız liflerin eğrilmesi

6306

Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:

 

 

 

-Dokunmamış mensucattan

([54]) ([55])

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere birleştirmeyle birlikte dokunmamış mensucat oluşturma

 

-Diğerleri

([56]) ([57])

Kumaş kesimi de dahil olmak üzere birleştirmeyle birlikte dokuma

 

6307

Elbise patronları dahil, diğer hazır eşya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

6308

Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar, aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın, ve benzeri dokumaya elverişli  perakende olarak satılacak hale getirilmiş eşya

Takımı oluşturacak parçalardan her biri, takım içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar,  toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer alabilir

 

y Fasıl 64

Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, bunların aksamı ancak

aşağıda belirtilenler hariç:

6406 Pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat

 

6406

Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil), çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya, getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya ve bunların aksamı

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

Fasıl 65

Başlıklar ve aksam

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

 

Fasıl 66

Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 67

Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler, insan saçından eşya

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 68

Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat

 

Fasıl 69

Seramik mamulleri

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y Fasıl 70

Cam ve cam eşya ancak

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

7010

Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri,  eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten diğer kaplar, camdan konserve kavanozları ile camdan tıpa, kapak ve benzerleri

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya

kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi

 

7013

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam ancak 7010 ve 7018 pozisyonundakiler hariç

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y Fasıl 71

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya, taklit mücevherci eşyası, metal paralar, ancak

aşağıda belirtilenler hariç

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat

 

y 7102,

y 7103 ve

y 7104

 

İşlenmiş kıymetli ve yarı-kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş)

 

Ürünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

7106, 7108 ve 7110

Kıymetli metaller:

 

 

 

-İşlenmemiş olanlar

7106, 7108 ve 7110 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması,

 

veya

 

7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin birbirleri ile veya ana metaller veya saflaştırma ile füzyonu ve/veya alaşımı

 

 

-Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlar

 

İşlenmemiş kıymetli metallerden imalat

 

y 7107,

y 7109 ve

y 7111

 

Kıymetli metallerle kaplanmış, yarı işlenmiş metaller

 

Kıymetli metallerle kaplanmış işlenmemiş metallerden  imalat

 

y Fasıl 72

Demir ve çelik, ancak

aşağıda belirtilenler hariç:

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

7207

Demir veya alaşımsız çelikten yarı-bitmiş mamuller[58]

 

7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat

 

7208 ila 7212

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar

 

7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat

7213 to 7216

Çubuklar ve çubuk profilleri ve demir veya alaşımsız çeliğin rotları, açıları, şekilleri ve bölümleri

7206 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden imalat

7217

Demir veya alaşımsız çelikten teller

 

 

7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat

 

7218 91 and 7218 99

Yarı işlenmiş ürünler

7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat

7219 ila 7222

 

Paslanmaz çelikten yarı mamuller, yassı hadde mamulleri, çubuklar, profiller

 

7218 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden imalat

 

7223

Paslanmaz çelikten teller

 

7218 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat

 

7224 90

Yarı işlenmiş ürünler

7201, 7202, 7203, 7204 veya 7205 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat

 

7225 ila 7228

Düzensiz sarılmış rulolar halinde yassı haddelenmiş ürünler, sıcak haddelenmiş çubuklar ve rotlar; diğer alaşımlı çeliklerin açıları, şekilleri ve bölümleri; alaşımlı veya alaşımsız çelikten çubuklar ve oyuk matkap çubukları

7206, 7218 veya 7224 pozisyonlarında yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden imalat

7229

Diğer alaşımlı çelikten teller

 

 

7224 pozisyonundaki yarı-bitmiş mamul girdilerden imalat

 

y Fasıl 73

Demir veya çelikten eşya, ancak

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y 7301

Palplanşlar

 

 

7207 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat

 

7302

Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar

 

7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat

 

7304, 7305 ve 7306

Dökme demir hariç, demir  veya çelikten ince ve kalın borular, içi boş profiller

 

 

7206, 7207, 7218 veya 7224 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat

y 7307

Paslanmaz çelikten bir kaç parçadan oluşan boru bağlantı parçaları  (ISO No X5 CrNiMo 1712)

 

 

 

 

 

Toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının % 35’ini geçmemek koşuluyla dövülmüş taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin genişletilmesi (reaming), deburring işlemi, diş açılması, kum püskürterek temizlenmesi

 

7308

Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber,  7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir.

 

 

 

y 7315

Patinaj zincirleri

 

Kullanılan 7315 pozisyonunda yer alan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

y Fasıl 74

Bakır ve bakırdan eşya, ancak

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

7403

Rafine edilmiş ham bakır ve bakır alaşımları

 

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

7408

Bakır tel

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden

ve

kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen,

imalat

 

Fasıl 75

Nikel ve nikelden eşya

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

y Fasıl 76

Alüminyum ve alüminyumdan eşya, ancak

 aşağıda belirtilenler hariç:

 

-Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

 -kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen

imalat

 

7601

İşlenmemiş alüminyum

 

 

-Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, ve

-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

veya

 

Alaşımsız alüminyum veya alüminyum döküntü ve hurdalarından elektroliz veya termal işlem yoluyla imalat

 

7602

Alüminyum döküntü ve hurdaları

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

y 7616

Alüminyum tellerden tüller, mensucat, örgü ve kafeslikler, mukavemetlendirici mensucat ve benzeri malzemeler hariç, sonsuz veya devamlı bantlar dahil, alüminyumdan metal depluvayye

 

 

 

 

 

-Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, bununla birlikte, (sonsuz veya devamlı bantlar da dahil), mukavemetlendirici mensucat, tül mensucat, örgü ve kafeslikler ve alüminyum tellerden bunlara benzer girdiler veya alüminyum depluvayye kullanılabildiği ve

 

-kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen

imalat

 

Fasıl 78

Kurşun ve kurşundan eşya:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Fasıl 79

Çinko ve çinkodan eşya:

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Fasıl 80

Kalay ve kalaydan eşya:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Fasıl 81

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan mamul eşya

 

Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

y Fasıl 82

Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları, adi metallerden bunların aksam ve parçaları, ancak

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

8206

8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler; perakende satış için hazırlanmış takım halinde

 

 

8202 ila 8205 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletler, toplam kıymetleri takım halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının % 15’ini geçmemek koşuluyla takıma dahil edilebilir

 

Fasıl 83

Adi metallerden çeşitli eşya

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

y Fasıl 84

Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

 

veya

 

kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

8407

Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor)

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8408

Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini  geçmeyen imalat

 

8425 ila 8430

Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları, ancak skipli yük kaldırıcıları ve taşıtların kaldırılmasına mahsus ağır yük kaldırıcıları hariç:

Gemi vinçleri (“derricks”); vinçler (“cranes”), taşıyıcı halatlı vinçler dahil, hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi “straddle” tipi olan ayak mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları

Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları

Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (örneğin asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi)

Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri

Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesviyesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8431 pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

 

veya

 

kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

8444 ila 8447

Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar

Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğirme, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli ipliklerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan dokumaya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar

Dokuma makinaları (tezgahlar)

Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8448 pozisyonu dışında diğer pozisyonlardaki girdilerden imalat

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

8456 ila 8465

Herhangi bir maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makina ve aletler

 

Herhangi bir maddeyi gidererek işlemeye mahsus işleme makina aletleri, imalat merkezleri, ünite inşaa makineleri (tek istasyonlu), ve metal işlemek için çok istasyonlu transfer makinaları

 

Metal gidermeye mahsus tornatezgahları

 

Makine aletleri:

 

8466 pozisyonu dışında diğer pozisyonlardaki girdilerden imalat

Veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

8469 ila 8472

 

 

Hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar; hesaplama tertibatı olan muhasebe makinaları, posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma ve verme makinaları ve benzeri cihazlar; yazar kasalar

 

Otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar

 

Diğer büro makinaları

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8473 pozisyonu dışında diğer pozisyonlardaki girdilerden imalat

Veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

y Fasıl 85

Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı;

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden,

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 

8501 –  8502

 

Elektrik motorları ve jeneratörler,

elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8503 pozisyonu dışında diğer pozisyonlardaki girdilerden imalat

Veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8519, 8521

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar

Bir video-tuner ile birlikte olsun veya olmasın, video kayıt veya gösterme cihazları

 

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8522 pozisyonu dışında diğer pozisyonlardaki girdilerden imalat

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8525-8527

Radyo yayıncılığı veya televizyon için iletim cihazları, televizyon kameraları, dijital kameralar ve video kamera kaydediciler

Radar aparatı, radyo navigasyon yardımcı aparatı ve telsiz uzaktan kumanda aparatı

Radyo yayını için alıcı  aparatı

 

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8529 pozisyonu dışında diğer pozisyonlardaki girdilerden imalat.

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8535 – 8537

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı, optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar; elektriğin kontrol veya dağıtımına mahsus olup, tablolar, panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler

Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8538 pozisyonu dışında diğer pozisyonlardaki girdilerden imalat

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8542 31 ila 8542 39

Yekpare entegre devreler

Difüzyon işlemi, bu kapsamda entegre devrelerin uygun bir dopantın selektif girişi vasıtasıyla yarı iletken bir temel üzerine oturtularak oluşturulması; başka bir ülkede montajı yapılmış ve/veya test edilmiş olsun olmasın

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

8544-8548

İzole edilmiş  teller, kablolar ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar 

 

Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrotlar, kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya

 

Her tür maddeden elektrik izolatörleri

 

Elektrikli makina, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için tamamen izole edici maddelerden mamul izole edici bağlantı parçaları; adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları

 

Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri; bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

Fasıl 86

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’sini geçmeyen imalat

 

y Fasıl 87

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarları, ancak

aşağıda belirtilenler hariç:

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 45’ini geçmeyen imalat

8708

8701 ila 8705 pozisyonlarında yer alan taşıtlar için parçalar ve aksesuarlar

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

8711

Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar  ki sepetli olsun veya olmasın; sepetler

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 88

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları

 

 Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

 

 Fasıl 89

Gemiler, botlar ve suda yüzen araçlar

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8906 pozisyonunda yer alan gemi tekneleri kullanılmayabilir

 

veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat

 

y Fasıl 90

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı, ancak

aşağıda belirtilenler hariç:

 

 

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

9001 50

Cam dışındaki diğer malzemelerden yapılmış gözlük camları

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

veya

Aşağıdaki işlemlerden birinin yapıldığı imalat:

-yarı mamul merceğin, bir çift gözlük üzerine monte edilmesi amaciyla optik düzeltici güçle bitmiş bir oftalmik merceğe yüzey kaplaması

-görüşü iyileştirmek ve kullanıcının korunmasını sağlamak için uygun işlemlerle lensin kaplanması

veya

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat

Fasıl 91

Saatler ve bunların aksam ve parçaları

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat

Fasıl 92

Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 93

Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 94

Mobilyalar; yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar;

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

Fasıl 95

Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

Fasıl 96

Çeşitli mamul eşya

 

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

Veya

 

Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat

 

Fasıl 97

Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalar

Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat

 

 

 

 

 

 

 

EK 3

 

Menşe Beyanı Metni

 

Aşağıda metni verilen menşe beyanı, dipnotlarla uyumlu şekilde yapılmalıdır. Ancak, dipnotlar kopya edilmemelidir

 

İngilizce Uyarlama

 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … ( )) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

 

Türkçe Uyarlama

 

Bu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamındaki girdilerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu girdilerin … (2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.    

 

 

… (3)

(Yer ve tarih)

 

… (4)

 (İhracatçının imzası,

İlaveten beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır)

___________________________

1 Türkiye’de yerleşik ihracatçılar için, menşe beyanının bir onaylanmış ihracatçı Tarafından yapıldığı hallerde onaylanmış ihracatçı yetki numarası bu alana girilmelidir. Menşe beyanının bir onaylanmış ihracatçı Tarafından yapılmadığı hallerde parantez içindeki sözcükler silinir ya da bu alan boş bırakılır. Menşe beyanının Birleşik Krallık’ta yerleşik bir ihracatçı Tarafından yapıldığı hallerde bu alana EORI numarası girilir.

2 Ürünlerin menşei belirtilir.

3 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu veriler ihmal edilebilir.

4İhracatçının imzalamasının gerekmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

 

 

EK 4

 

Madde 3(1) ve 4(1)’de Atıfta Bulunulan Liste

 

 1. Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti
 2. Mısır Arap Cumhuriyeti
 3. İsrail Devleti
 4. Ürdün Haşimi Krallığı
 5. Lübnan Cumhuriyeti
 6. Fas Krallığı
 7. Batı Şeria ve Gazza Şeridi
 8. Suriye Arap Cumhuriyeti
 9. Tunus Cumhuriyeti
 10. Arnavutluk Cumhuriyeti
 11. Bosna ve Hersek
 12. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
 13. Karadağ
 14. Sırbistan Cumhuriyeti
 15. Kosova Cumhuriyeti
 16. Faroe Adaları itibariyle Danimarka Krallığı
 17. Moldova Cumhuriyeti
 18. Gürcistan
 19. Ukrayna

 

[1] “Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.1 ve 8.3 nolu Giriş Notlarına bakınız.

[2] “Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.1 ve 8.3 nolu Giriş Notlarına bakınız.

[3] “Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.1 ve 8.3 nolu Giriş Notlarına bakınız.

[4] “Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.1 ve 8.3 nolu Giriş Notlarına bakınız.

 

[5] “Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.1 ve 8.3 nolu Giriş Notlarına bakınız.

[6] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[7] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[8] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[9] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[10] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[11] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[12] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[13] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[14] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[15] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[16] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[17] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[18] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[19] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[20] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[21] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[22] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[23] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[24] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[25] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[26] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[27] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[28] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[29] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[30] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[31] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[32] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[33] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[34] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[35] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[36]7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[37] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[38]7 nolu Giriş Notuna bakınız..

[39] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[40] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[41] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[42] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[43] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[44] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[45] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[46] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[47] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[48] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[49] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[50] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[51] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız..

[52] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[53] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[54] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[55] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.

[56] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[57] 7 nolu Giriş Notuna bakınız.