Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

7326 Sayılı

03.06.2021 ve 7326 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı resmi gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, il özel idareleri ve belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bazı önemli ayrıntılar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Tebliğle ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki Resmi Gazete linkinden ulaşabilirsiniz.

30.04.2021 Tarihine kadar(bu tarih dâhil) tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,gecikme zamları kanun kapsamındadır.
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i amme alacakları yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile birlikte ödenmesi kuralı getirilmiştir.
Başvuru süresi son tarihi 31.08.2021 olarak belirtilmiş olup tebliğde mahsuben ödeme, peşin ödeme ve taksitlendirme ile ilgili bilgilerde yer almaktadır.

İlgili Tebliğ için lütfen tıklayınız.